Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABAŞİDZE İrakli Vissarionoviç

  АБАШИДЗЕ Иракли Виссарионович (23.11.1909, Кутаиси губ.-нын Хони к., индики Оръоникидзе р-ну – 14.1.1992, Тбилиси) – эцръц шаири, Эцръ. ССР ЕА акад. (1960), Эцръ. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1966), Бейнялхалг Нещру мцкафаты лауреаты (1972), Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1979). Тбилиси Ун-тини битирмишдир (1931). “Мнатоби” журналынын баш редактору (1946–53), Эцръ. Йазычылар Иттифагы Идаря Щейятинин сядри (1953–67),

  Эцръ. ССР Али Советинин сядри (1971–90), Эцръ. Совет Енсиклопедийасынын баш редактору (ъ. 1–12, 1975–87) олмушдур. “Руставелинин изи иля” (1959), “Фялястин, Фялястин” (1963), “Йахынлашма” (1966) шеир силсиляляринин мцяллифидир.
           Я с я р л я р и: Избранное: Стихотворения. М., 1989.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABAŞİDZE İrakli Vissarionoviç

  АБАШИДЗЕ Иракли Виссарионович (23.11.1909, Кутаиси губ.-нын Хони к., индики Оръоникидзе р-ну – 14.1.1992, Тбилиси) – эцръц шаири, Эцръ. ССР ЕА акад. (1960), Эцръ. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1966), Бейнялхалг Нещру мцкафаты лауреаты (1972), Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1979). Тбилиси Ун-тини битирмишдир (1931). “Мнатоби” журналынын баш редактору (1946–53), Эцръ. Йазычылар Иттифагы Идаря Щейятинин сядри (1953–67),

  Эцръ. ССР Али Советинин сядри (1971–90), Эцръ. Совет Енсиклопедийасынын баш редактору (ъ. 1–12, 1975–87) олмушдур. “Руставелинин изи иля” (1959), “Фялястин, Фялястин” (1963), “Йахынлашма” (1966) шеир силсиляляринин мцяллифидир.
           Я с я р л я р и: Избранное: Стихотворения. М., 1989.

  ABAŞİDZE İrakli Vissarionoviç

  АБАШИДЗЕ Иракли Виссарионович (23.11.1909, Кутаиси губ.-нын Хони к., индики Оръоникидзе р-ну – 14.1.1992, Тбилиси) – эцръц шаири, Эцръ. ССР ЕА акад. (1960), Эцръ. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1966), Бейнялхалг Нещру мцкафаты лауреаты (1972), Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1979). Тбилиси Ун-тини битирмишдир (1931). “Мнатоби” журналынын баш редактору (1946–53), Эцръ. Йазычылар Иттифагы Идаря Щейятинин сядри (1953–67),

  Эцръ. ССР Али Советинин сядри (1971–90), Эцръ. Совет Енсиклопедийасынын баш редактору (ъ. 1–12, 1975–87) олмушдур. “Руставелинин изи иля” (1959), “Фялястин, Фялястин” (1963), “Йахынлашма” (1966) шеир силсиляляринин мцяллифидир.
           Я с я р л я р и: Избранное: Стихотворения. М., 1989.