Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİALOQ REJİMİ

  DИÁLOQ REJИMИ, и н т е р а к т и в  р е ж и м – истифадячи иля компцтер арасында суал-ъаваб формасында апарылан информасийа мцбадиляси режими. Фярди компцтерлярля ишлямяк цчцн характерикдир. Лайищя-конструктор мясяляляринин щялли, теоремлярин исбаты, аналитик чевирмяляр вя с., щямчинин програм сазламалары заманы инсанын компцтерля цнсиййятинин ян сямяряли цсулудур. Д.р. цчцн хцсуси дилляр – АПЛ, Бейзик вя с. ишлянмишдир. Пассив вя актив Д.р. олур. П а с с и в Д.р. програм системинин тяшяббцсц иля онунла истифадячи арасында апарылыр. Бу заман програм системи щесаблама просесиндяки шахялянмяляр вахты истифадячидян алгоритмдяки мясялялярин щялли цчцн лазым эялян ялавя информасийалар тяляб едир. Пассив Д.р.-ндя програм системи истифадячини диалог системинин истифадясини асанлашдыран мцхтялиф информасийа вя кюмякчи мялуматларла тяъщиз едир. Истифадячийя цнванланан сорьулар менйу вя йа шаблон шяклиндя олур. А к т и в Д.р. истифадячи вя програм системинин гаршылыглы ялагя (цнсиййят) режимидир. Актив диалог иштиракчыларын ейнищцгуглу олмасы иля характеризя едилир. Адятян, актив Д.р.-ни гурмаг цчцн ямр дилляри вя йа тябии диля йахын диллярдян истифадя едилир. Д.р.-ни тямин едян ян сямяряли техники васитя дисплейдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİALOQ REJİMİ

  DИÁLOQ REJИMИ, и н т е р а к т и в  р е ж и м – истифадячи иля компцтер арасында суал-ъаваб формасында апарылан информасийа мцбадиляси режими. Фярди компцтерлярля ишлямяк цчцн характерикдир. Лайищя-конструктор мясяляляринин щялли, теоремлярин исбаты, аналитик чевирмяляр вя с., щямчинин програм сазламалары заманы инсанын компцтерля цнсиййятинин ян сямяряли цсулудур. Д.р. цчцн хцсуси дилляр – АПЛ, Бейзик вя с. ишлянмишдир. Пассив вя актив Д.р. олур. П а с с и в Д.р. програм системинин тяшяббцсц иля онунла истифадячи арасында апарылыр. Бу заман програм системи щесаблама просесиндяки шахялянмяляр вахты истифадячидян алгоритмдяки мясялялярин щялли цчцн лазым эялян ялавя информасийалар тяляб едир. Пассив Д.р.-ндя програм системи истифадячини диалог системинин истифадясини асанлашдыран мцхтялиф информасийа вя кюмякчи мялуматларла тяъщиз едир. Истифадячийя цнванланан сорьулар менйу вя йа шаблон шяклиндя олур. А к т и в Д.р. истифадячи вя програм системинин гаршылыглы ялагя (цнсиййят) режимидир. Актив диалог иштиракчыларын ейнищцгуглу олмасы иля характеризя едилир. Адятян, актив Д.р.-ни гурмаг цчцн ямр дилляри вя йа тябии диля йахын диллярдян истифадя едилир. Д.р.-ни тямин едян ян сямяряли техники васитя дисплейдир.

  DİALOQ REJİMİ

  DИÁLOQ REJИMИ, и н т е р а к т и в  р е ж и м – истифадячи иля компцтер арасында суал-ъаваб формасында апарылан информасийа мцбадиляси режими. Фярди компцтерлярля ишлямяк цчцн характерикдир. Лайищя-конструктор мясяляляринин щялли, теоремлярин исбаты, аналитик чевирмяляр вя с., щямчинин програм сазламалары заманы инсанын компцтерля цнсиййятинин ян сямяряли цсулудур. Д.р. цчцн хцсуси дилляр – АПЛ, Бейзик вя с. ишлянмишдир. Пассив вя актив Д.р. олур. П а с с и в Д.р. програм системинин тяшяббцсц иля онунла истифадячи арасында апарылыр. Бу заман програм системи щесаблама просесиндяки шахялянмяляр вахты истифадячидян алгоритмдяки мясялялярин щялли цчцн лазым эялян ялавя информасийалар тяляб едир. Пассив Д.р.-ндя програм системи истифадячини диалог системинин истифадясини асанлашдыран мцхтялиф информасийа вя кюмякчи мялуматларла тяъщиз едир. Истифадячийя цнванланан сорьулар менйу вя йа шаблон шяклиндя олур. А к т и в Д.р. истифадячи вя програм системинин гаршылыглы ялагя (цнсиййят) режимидир. Актив диалог иштиракчыларын ейнищцгуглу олмасы иля характеризя едилир. Адятян, актив Д.р.-ни гурмаг цчцн ямр дилляри вя йа тябии диля йахын диллярдян истифадя едилир. Д.р.-ни тямин едян ян сямяряли техники васитя дисплейдир.