Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİASPOR

  DİASPÓR– hidroksidlәr sinfinә aid mineral – AlOOH (85%-i Al2O3, 15% H2O). Tәrkibindә qarışıq halda dәmir, xrom, manqan oksidlәri vә s. olur. Romb sinqoniyasında kristallaşır. Vәrәqli, pulcuqlu aqreqatlar, lövhәvi, bәzәn sütunvarı kristallar әmәlә gәtirir. Kristallarına az rast gәlinir; rәngsiz vә şәffafdır. Adәtәn boz, ağ, qonur, sarımtıl, yaşılımtıl rәnglәrә boyanmış olur. Sәrtliyi 6,5–7; sıxlığı 3380– 3400 kq/m3-dir. Kövrәkdir, şüşә parıltılıdır. D. hipergen mineraldır, aşınma qabıqların- da әmәlә gәlir. Hәmçinin bәzi peqmatitlәrdә, hidrotermal damarlarda vә metamorfik süxurlarda rast gәlinir. Alüminium filizlәrinin әsas komponentidir. Boksit әmәlә gәtirәn minerallardandır. İri yataqları RF-dә (Sverdlovsk vil.), Yunanıstanda (Naksos a.), Qazax.-da (Qaraoba yatağı), Slovakiyadadır (Banska-Ştyvnitsa). Azәrb. da yataqları Daşkәsәn, Göygöl r-nlarında vә Nax. MR-dәdir.

   Диаспор. Орта Урал (РФ).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİASPOR

  DİASPÓR– hidroksidlәr sinfinә aid mineral – AlOOH (85%-i Al2O3, 15% H2O). Tәrkibindә qarışıq halda dәmir, xrom, manqan oksidlәri vә s. olur. Romb sinqoniyasında kristallaşır. Vәrәqli, pulcuqlu aqreqatlar, lövhәvi, bәzәn sütunvarı kristallar әmәlә gәtirir. Kristallarına az rast gәlinir; rәngsiz vә şәffafdır. Adәtәn boz, ağ, qonur, sarımtıl, yaşılımtıl rәnglәrә boyanmış olur. Sәrtliyi 6,5–7; sıxlığı 3380– 3400 kq/m3-dir. Kövrәkdir, şüşә parıltılıdır. D. hipergen mineraldır, aşınma qabıqların- da әmәlә gәlir. Hәmçinin bәzi peqmatitlәrdә, hidrotermal damarlarda vә metamorfik süxurlarda rast gәlinir. Alüminium filizlәrinin әsas komponentidir. Boksit әmәlә gәtirәn minerallardandır. İri yataqları RF-dә (Sverdlovsk vil.), Yunanıstanda (Naksos a.), Qazax.-da (Qaraoba yatağı), Slovakiyadadır (Banska-Ştyvnitsa). Azәrb. da yataqları Daşkәsәn, Göygöl r-nlarında vә Nax. MR-dәdir.

   Диаспор. Орта Урал (РФ).

  DİASPOR

  DİASPÓR– hidroksidlәr sinfinә aid mineral – AlOOH (85%-i Al2O3, 15% H2O). Tәrkibindә qarışıq halda dәmir, xrom, manqan oksidlәri vә s. olur. Romb sinqoniyasında kristallaşır. Vәrәqli, pulcuqlu aqreqatlar, lövhәvi, bәzәn sütunvarı kristallar әmәlә gәtirir. Kristallarına az rast gәlinir; rәngsiz vә şәffafdır. Adәtәn boz, ağ, qonur, sarımtıl, yaşılımtıl rәnglәrә boyanmış olur. Sәrtliyi 6,5–7; sıxlığı 3380– 3400 kq/m3-dir. Kövrәkdir, şüşә parıltılıdır. D. hipergen mineraldır, aşınma qabıqların- da әmәlә gәlir. Hәmçinin bәzi peqmatitlәrdә, hidrotermal damarlarda vә metamorfik süxurlarda rast gәlinir. Alüminium filizlәrinin әsas komponentidir. Boksit әmәlә gәtirәn minerallardandır. İri yataqları RF-dә (Sverdlovsk vil.), Yunanıstanda (Naksos a.), Qazax.-da (Qaraoba yatağı), Slovakiyadadır (Banska-Ştyvnitsa). Azәrb. da yataqları Daşkәsәn, Göygöl r-nlarında vә Nax. MR-dәdir.

   Диаспор. Орта Урал (РФ).