Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİATERMİYA

  ДИАТЕРМИЙА (йун. διαθερμαίνω –гыздырмаг), е н д о т е р м и й а– електротерапийа цсулу; организмин орган вя тохумаларынын йцксяктезликли (1,65 МЩс) вя бюйцк ъяряйан шиддятиня малик (3 А-я гядяр) дяйишян електрик ъяряйаны иля гыздырылмасы. Чех щякими Р.Тсейнек тяряфиндян тяклиф олунмушдур (1905). Д. нятиъясиндя сятщи вя дяриндя йерляшян орган вя тохумаларын актив щиперемийасы баш верир, ган вя лимфа дювраны йахшылашыр, мцбадиля просесляри, лейкоситлярин фагоситар активлийи эцълянир, иммуноложи реактивлик, бюйряклярин ифразат функсийасы йцксялир, мяркязи вя периферик синир системинин гыъыгланмасы азалыр. Д. хроники илтищаби просесляр, анэиоспазмлар, ашкар аьры синдромлары олан хястяликляр заманы тяйин олунур. 1960 иллярин сонларындан Д. юз йерини диэяр електрик мцалиъя цсулларын (индуктотермийа, микродальалы терапийа) вериб.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİATERMİYA

  ДИАТЕРМИЙА (йун. διαθερμαίνω –гыздырмаг), е н д о т е р м и й а– електротерапийа цсулу; организмин орган вя тохумаларынын йцксяктезликли (1,65 МЩс) вя бюйцк ъяряйан шиддятиня малик (3 А-я гядяр) дяйишян електрик ъяряйаны иля гыздырылмасы. Чех щякими Р.Тсейнек тяряфиндян тяклиф олунмушдур (1905). Д. нятиъясиндя сятщи вя дяриндя йерляшян орган вя тохумаларын актив щиперемийасы баш верир, ган вя лимфа дювраны йахшылашыр, мцбадиля просесляри, лейкоситлярин фагоситар активлийи эцълянир, иммуноложи реактивлик, бюйряклярин ифразат функсийасы йцксялир, мяркязи вя периферик синир системинин гыъыгланмасы азалыр. Д. хроники илтищаби просесляр, анэиоспазмлар, ашкар аьры синдромлары олан хястяликляр заманы тяйин олунур. 1960 иллярин сонларындан Д. юз йерини диэяр електрик мцалиъя цсулларын (индуктотермийа, микродальалы терапийа) вериб.

  DİATERMİYA

  ДИАТЕРМИЙА (йун. διαθερμαίνω –гыздырмаг), е н д о т е р м и й а– електротерапийа цсулу; организмин орган вя тохумаларынын йцксяктезликли (1,65 МЩс) вя бюйцк ъяряйан шиддятиня малик (3 А-я гядяр) дяйишян електрик ъяряйаны иля гыздырылмасы. Чех щякими Р.Тсейнек тяряфиндян тяклиф олунмушдур (1905). Д. нятиъясиндя сятщи вя дяриндя йерляшян орган вя тохумаларын актив щиперемийасы баш верир, ган вя лимфа дювраны йахшылашыр, мцбадиля просесляри, лейкоситлярин фагоситар активлийи эцълянир, иммуноложи реактивлик, бюйряклярин ифразат функсийасы йцксялир, мяркязи вя периферик синир системинин гыъыгланмасы азалыр. Д. хроники илтищаби просесляр, анэиоспазмлар, ашкар аьры синдромлары олан хястяликляр заманы тяйин олунур. 1960 иллярин сонларындан Д. юз йерини диэяр електрик мцалиъя цсулларын (индуктотермийа, микродальалы терапийа) вериб.