Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİATOME LİLİ

  DİATÓME LİLİ– müasir okean, dәniz vә göllәrin dibindәki çöküntülәr. Әsasәn, diatome zirehindәn ibarәtdir. Tәrkibindә yüksәk miqdarda (70%-әdәk) amorf silisium oksidi olur. Tәrkibinә opaldan әlavә, başqa mineral hissәciklәri dә (gilli, qırıntılı vә karbonatlı) daxildir. Nәm halda yumşaqdır. Mәsamәli, su ilә zәngin (hәcminin 80– 90%-inәdәk) narındәnәli çöküntüdür. Quru halda rәngi açıq-bozdur (ağadәk). D.l. Cәnub yarımkürәsinin mülayim qurşaqlarındakı su hövzәlәrindә (Antarktidanın әtrafında bütöv bir qurşaq şәklindә), Sakit okeanın şm. hissәsindә daha geniş yayılmışdır. D.l., hәmçinin bәzi körfәzlәrdә (mәs., Kaliforniya) vә göllәrdә dә (mәs., Baykal) rast gәlir; qazıntı halında çökmә süxurdan ibarәtdir (bax Diatomit). 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİATOME LİLİ

  DİATÓME LİLİ– müasir okean, dәniz vә göllәrin dibindәki çöküntülәr. Әsasәn, diatome zirehindәn ibarәtdir. Tәrkibindә yüksәk miqdarda (70%-әdәk) amorf silisium oksidi olur. Tәrkibinә opaldan әlavә, başqa mineral hissәciklәri dә (gilli, qırıntılı vә karbonatlı) daxildir. Nәm halda yumşaqdır. Mәsamәli, su ilә zәngin (hәcminin 80– 90%-inәdәk) narındәnәli çöküntüdür. Quru halda rәngi açıq-bozdur (ağadәk). D.l. Cәnub yarımkürәsinin mülayim qurşaqlarındakı su hövzәlәrindә (Antarktidanın әtrafında bütöv bir qurşaq şәklindә), Sakit okeanın şm. hissәsindә daha geniş yayılmışdır. D.l., hәmçinin bәzi körfәzlәrdә (mәs., Kaliforniya) vә göllәrdә dә (mәs., Baykal) rast gәlir; qazıntı halında çökmә süxurdan ibarәtdir (bax Diatomit). 

  DİATOME LİLİ

  DİATÓME LİLİ– müasir okean, dәniz vә göllәrin dibindәki çöküntülәr. Әsasәn, diatome zirehindәn ibarәtdir. Tәrkibindә yüksәk miqdarda (70%-әdәk) amorf silisium oksidi olur. Tәrkibinә opaldan әlavә, başqa mineral hissәciklәri dә (gilli, qırıntılı vә karbonatlı) daxildir. Nәm halda yumşaqdır. Mәsamәli, su ilә zәngin (hәcminin 80– 90%-inәdәk) narındәnәli çöküntüdür. Quru halda rәngi açıq-bozdur (ağadәk). D.l. Cәnub yarımkürәsinin mülayim qurşaqlarındakı su hövzәlәrindә (Antarktidanın әtrafında bütöv bir qurşaq şәklindә), Sakit okeanın şm. hissәsindә daha geniş yayılmışdır. D.l., hәmçinin bәzi körfәzlәrdә (mәs., Kaliforniya) vә göllәrdә dә (mәs., Baykal) rast gәlir; qazıntı halında çökmә süxurdan ibarәtdir (bax Diatomit).