Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİBDƏRİNLƏŞDİRMƏ İŞLƏRİ

  суйун дибиндян грунту газыб чыхармагла су щювзяляринин дяринляшдирилмяси, йаналма кюрпцляринин вя щидротехники гурьуларын тикилмяси, суалты бору кямярляринин чякилмяси вя чай мяъраларынын эенишляндирилмя си. Дибдян чыхарылмыш грунт эями йол ларындан, йахуд щидротехники гурьулардан кянар едилир. Д.и. ясаслы вя истисмар мягсядли олур. Я с а с л ы Д.и. щидротехники гурьуларын тикилмяси заманы, еляъя дя су йолларында эямилярин щярякят шяраитини йах шылашдырмаг цчцн апарылыр. И с т и с м а р мягсядиля апарылан Д.и. заманы щидро техники гурьуларын вя эями йолларынын нормал ишини позан лил вя эялмя чюкцнтцляр кянар едилир. Лиманларда (портларда) йцклц эямилярин сащиля йан алмасыны асанлашдырмаг цчцн дя Д.и. эюрцлцр. Д.и.-ндя диб дяринляшдирян эямилярдян (о ъцмлядян йергазан, торпагсоран машынлaрдан, грунт дашыйан баржлардан вя с.) истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİBDƏRİNLƏŞDİRMƏ İŞLƏRİ

  суйун дибиндян грунту газыб чыхармагла су щювзяляринин дяринляшдирилмяси, йаналма кюрпцляринин вя щидротехники гурьуларын тикилмяси, суалты бору кямярляринин чякилмяси вя чай мяъраларынын эенишляндирилмя си. Дибдян чыхарылмыш грунт эями йол ларындан, йахуд щидротехники гурьулардан кянар едилир. Д.и. ясаслы вя истисмар мягсядли олур. Я с а с л ы Д.и. щидротехники гурьуларын тикилмяси заманы, еляъя дя су йолларында эямилярин щярякят шяраитини йах шылашдырмаг цчцн апарылыр. И с т и с м а р мягсядиля апарылан Д.и. заманы щидро техники гурьуларын вя эями йолларынын нормал ишини позан лил вя эялмя чюкцнтцляр кянар едилир. Лиманларда (портларда) йцклц эямилярин сащиля йан алмасыны асанлашдырмаг цчцн дя Д.и. эюрцлцр. Д.и.-ндя диб дяринляшдирян эямилярдян (о ъцмлядян йергазан, торпагсоран машынлaрдан, грунт дашыйан баржлардан вя с.) истифадя едилир.

  DİBDƏRİNLƏŞDİRMƏ İŞLƏRİ

  суйун дибиндян грунту газыб чыхармагла су щювзяляринин дяринляшдирилмяси, йаналма кюрпцляринин вя щидротехники гурьуларын тикилмяси, суалты бору кямярляринин чякилмяси вя чай мяъраларынын эенишляндирилмя си. Дибдян чыхарылмыш грунт эями йол ларындан, йахуд щидротехники гурьулардан кянар едилир. Д.и. ясаслы вя истисмар мягсядли олур. Я с а с л ы Д.и. щидротехники гурьуларын тикилмяси заманы, еляъя дя су йолларында эямилярин щярякят шяраитини йах шылашдырмаг цчцн апарылыр. И с т и с м а р мягсядиля апарылан Д.и. заманы щидро техники гурьуларын вя эями йолларынын нормал ишини позан лил вя эялмя чюкцнтцляр кянар едилир. Лиманларда (портларда) йцклц эямилярин сащиля йан алмасыны асанлашдырмаг цчцн дя Д.и. эюрцлцр. Д.и.-ндя диб дяринляшдирян эямилярдян (о ъцмлядян йергазан, торпагсоран машынлaрдан, грунт дашыйан баржлардан вя с.) истифадя едилир.