Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİDAKTİK ƏDƏBİYYAT

  , и б р я т а м и з  я д я б и й й а т – елми, фялсяфи, дини, мяняви-яхлаги вя диэяр биликляри бядии форма да якс етдирян нясиhятамиз сяъиййяли ядябиййат. Д.я.-ын илк нцмуняляри кими Гядим Йунаныстан да Щесиодун якинчи-яхлаги эюрцшлярини якс етдирян “Зяhмятляр вя эцнляр” поемасы, Лукретси нин “Шейлярин тябияти hаггында” фялсяфи поемасы, Чиндя Лао Сзынын “Дао де сзин” фялсяфи поемасы, Щиндистан да “Панчатантра”,“Кялиля вя Димня”, Шярги Тцркцстан яразисиндя гялямя алынмыш Баласагунлу Йусиф Хасс Щаъибин “Гутадгу билиэ” ясяри, Азярб.-да Нясиряддин Тусинин “Яхлаги-Насири” адлы фундаментал яхлаги-дидактик ясяри, Хятаинин “Нясищятнамя” поемасы, Русийада “Владимир Мономахын юйцдляри” вя с. ясярлярдя нясиhятамиз мотивляр ясас йер тутур. Сонракы дюврляр дя Н.Буало (“Поезийа сяняти”), А.Поуп (“Инсан hаггында тяърцбя”), И.В.Эюте (“Биткилярин метаморфозасы”), М.В.Ломоносов (“Шцшянин файдасы щаггында йазы”) вя б. дидактик ясярляр йазмышлар.
  Йа хын вя Орта Шяргдя, о ъцмлядян Азярб.-да суфи лирикасы вя нясри (бах Суфи ядябиййаты) бцтювлцкдя дидактик характер дашыйырды. Д.я.-ын тямсил, нясиhятнамя, юйцд, пянднамя, мясял кими спесифик жанрлары да вардыр. “Габуснамя”, Сяди Ширазинин “Эцлцстан” вя “Бустан” ясярляри, Ъ.Руминин “Мясняви”си Д.я.-ын
  классик нцмуняляридир. Хагани Ширвани, Низами Эянъяви, Фцзули вя б.-нын шеир вя поемаларында, Азярб. халг йарадыъылыьында, ашыг поезийасында дидактик мотивляр мцhцм йер тутур. Г.Закир, А.Бакыханов, С.Я.Шир ва ни, М.Я.Са бир вя б. нясиhя тамиз мязмунлу ясярляр йазмышлар.
  19 ясрдян етибарян реалист ядябиййатын инкишафы иля ялагядар “дидактика” анлайышы, ясасян, юз яhямиййятини итирмяйя башламышдыр. Ядябиййатын иътимаи-тярбийяви йериня йетирмясиндя реалист ясярлярин ролуну юн плана чякян М.Ф.Ахундзадя ин
  санларын яхлаги тякамцлцндя дидактиканын тясирсиз олдуьуну гейд етмишдир. 20 ясрдя Н.Бабайевин “Оьлума мяктублар”, “Гызлар сюз истяйир”, “Гызлар, сюзцм сизядир” вя диэяр ясярляри дидактик ящямиййятя маликдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİDAKTİK ƏDƏBİYYAT

  , и б р я т а м и з  я д я б и й й а т – елми, фялсяфи, дини, мяняви-яхлаги вя диэяр биликляри бядии форма да якс етдирян нясиhятамиз сяъиййяли ядябиййат. Д.я.-ын илк нцмуняляри кими Гядим Йунаныстан да Щесиодун якинчи-яхлаги эюрцшлярини якс етдирян “Зяhмятляр вя эцнляр” поемасы, Лукретси нин “Шейлярин тябияти hаггында” фялсяфи поемасы, Чиндя Лао Сзынын “Дао де сзин” фялсяфи поемасы, Щиндистан да “Панчатантра”,“Кялиля вя Димня”, Шярги Тцркцстан яразисиндя гялямя алынмыш Баласагунлу Йусиф Хасс Щаъибин “Гутадгу билиэ” ясяри, Азярб.-да Нясиряддин Тусинин “Яхлаги-Насири” адлы фундаментал яхлаги-дидактик ясяри, Хятаинин “Нясищятнамя” поемасы, Русийада “Владимир Мономахын юйцдляри” вя с. ясярлярдя нясиhятамиз мотивляр ясас йер тутур. Сонракы дюврляр дя Н.Буало (“Поезийа сяняти”), А.Поуп (“Инсан hаггында тяърцбя”), И.В.Эюте (“Биткилярин метаморфозасы”), М.В.Ломоносов (“Шцшянин файдасы щаггында йазы”) вя б. дидактик ясярляр йазмышлар.
  Йа хын вя Орта Шяргдя, о ъцмлядян Азярб.-да суфи лирикасы вя нясри (бах Суфи ядябиййаты) бцтювлцкдя дидактик характер дашыйырды. Д.я.-ын тямсил, нясиhятнамя, юйцд, пянднамя, мясял кими спесифик жанрлары да вардыр. “Габуснамя”, Сяди Ширазинин “Эцлцстан” вя “Бустан” ясярляри, Ъ.Руминин “Мясняви”си Д.я.-ын
  классик нцмуняляридир. Хагани Ширвани, Низами Эянъяви, Фцзули вя б.-нын шеир вя поемаларында, Азярб. халг йарадыъылыьында, ашыг поезийасында дидактик мотивляр мцhцм йер тутур. Г.Закир, А.Бакыханов, С.Я.Шир ва ни, М.Я.Са бир вя б. нясиhя тамиз мязмунлу ясярляр йазмышлар.
  19 ясрдян етибарян реалист ядябиййатын инкишафы иля ялагядар “дидактика” анлайышы, ясасян, юз яhямиййятини итирмяйя башламышдыр. Ядябиййатын иътимаи-тярбийяви йериня йетирмясиндя реалист ясярлярин ролуну юн плана чякян М.Ф.Ахундзадя ин
  санларын яхлаги тякамцлцндя дидактиканын тясирсиз олдуьуну гейд етмишдир. 20 ясрдя Н.Бабайевин “Оьлума мяктублар”, “Гызлар сюз истяйир”, “Гызлар, сюзцм сизядир” вя диэяр ясярляри дидактик ящямиййятя маликдир.

  DİDAKTİK ƏDƏBİYYAT

  , и б р я т а м и з  я д я б и й й а т – елми, фялсяфи, дини, мяняви-яхлаги вя диэяр биликляри бядии форма да якс етдирян нясиhятамиз сяъиййяли ядябиййат. Д.я.-ын илк нцмуняляри кими Гядим Йунаныстан да Щесиодун якинчи-яхлаги эюрцшлярини якс етдирян “Зяhмятляр вя эцнляр” поемасы, Лукретси нин “Шейлярин тябияти hаггында” фялсяфи поемасы, Чиндя Лао Сзынын “Дао де сзин” фялсяфи поемасы, Щиндистан да “Панчатантра”,“Кялиля вя Димня”, Шярги Тцркцстан яразисиндя гялямя алынмыш Баласагунлу Йусиф Хасс Щаъибин “Гутадгу билиэ” ясяри, Азярб.-да Нясиряддин Тусинин “Яхлаги-Насири” адлы фундаментал яхлаги-дидактик ясяри, Хятаинин “Нясищятнамя” поемасы, Русийада “Владимир Мономахын юйцдляри” вя с. ясярлярдя нясиhятамиз мотивляр ясас йер тутур. Сонракы дюврляр дя Н.Буало (“Поезийа сяняти”), А.Поуп (“Инсан hаггында тяърцбя”), И.В.Эюте (“Биткилярин метаморфозасы”), М.В.Ломоносов (“Шцшянин файдасы щаггында йазы”) вя б. дидактик ясярляр йазмышлар.
  Йа хын вя Орта Шяргдя, о ъцмлядян Азярб.-да суфи лирикасы вя нясри (бах Суфи ядябиййаты) бцтювлцкдя дидактик характер дашыйырды. Д.я.-ын тямсил, нясиhятнамя, юйцд, пянднамя, мясял кими спесифик жанрлары да вардыр. “Габуснамя”, Сяди Ширазинин “Эцлцстан” вя “Бустан” ясярляри, Ъ.Руминин “Мясняви”си Д.я.-ын
  классик нцмуняляридир. Хагани Ширвани, Низами Эянъяви, Фцзули вя б.-нын шеир вя поемаларында, Азярб. халг йарадыъылыьында, ашыг поезийасында дидактик мотивляр мцhцм йер тутур. Г.Закир, А.Бакыханов, С.Я.Шир ва ни, М.Я.Са бир вя б. нясиhя тамиз мязмунлу ясярляр йазмышлар.
  19 ясрдян етибарян реалист ядябиййатын инкишафы иля ялагядар “дидактика” анлайышы, ясасян, юз яhямиййятини итирмяйя башламышдыр. Ядябиййатын иътимаи-тярбийяви йериня йетирмясиндя реалист ясярлярин ролуну юн плана чякян М.Ф.Ахундзадя ин
  санларын яхлаги тякамцлцндя дидактиканын тясирсиз олдуьуну гейд етмишдир. 20 ясрдя Н.Бабайевин “Оьлума мяктублар”, “Гызлар сюз истяйир”, “Гызлар, сюзцм сизядир” вя диэяр ясярляри дидактик ящямиййятя маликдир.