Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİDƏ

  (Mirzә Nәsrullah bәy Qurban bәy oğlu Q u r b a n b ә y o v u n tәxәllüsü; 1797, Şamaxı – 1870, Şamaxı) – Azәrb. şairi. İlk tәhsilini Şamaxıda almış, sonra Tәbrizdә mәdrәsәdә oxumuşdur. D. fars vә әrәb, habelә rus dillәrini, klassik Şәrq әdәbiyyatını mükәmmәl öyrәnmiş, Şamaxıya qayıtdıqdan sonra mirzәlik etmişdir. Xanlığın süqutundan sonra bir müddәt Şamaxı quberniya idarәsindә katib vәzifәsindә işlәmiş dir. Hәyatının son illәrindә Şamaxının Şıxminazlı mәhәllәsindә mәktәb açmış, orada müәllimlik etmişdir. “Beyt üs-sәfa” әdәbi mәclisinin iştirakçısı olmuşdur. Sosial mәzmunlu şeirlәri, vәsfiyyә, qәsidә vә mәnzum hekayәlәri var. D.-nin şeirlәrindә (“Bahariyyә”, “Pul”, “Vәsiyyәt”, “Nә etibar”, “Pişvaçilәrdәn nümunәlәr” vә s.) sosial problemlәr, varlı-kasıb münasibәtlәri, on ların psixologiyası vә bir-birinә zidd әxlaqi görüşlәri, yaşayış tәrzi tәsvir olunur. “Kitabün-nәsayeh” (“Nәsihәtlәr kitabı”, 1857) adlı nәsr әsәrinin, dini mövzuda “Rövzәt ül-әthar” (“Müqәddәslәrin bağçası”; S.Ә. Şirvani tәzkirәsindә bu әsәri “kitabi-mәqtәl” adlandırmışdır) kitabının müәllifidir.
  Ә s ә r l ә r i: Mirzә Nәsrulla bәy Didә. B., 1928; XIX әsr Azәrbaycan şeiri antologiyası. B., 2005.

  Әd.: Ş i r v a n i S.Ә. Әsәrlәri. 3cilddә. C. 3, B.,1974; S a l m a n M ü m t a z. Azәrbaycan әdәbiyyatının qaynaqları. B., 1986; Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi. 6 cilddә. C. 4, B., 2011.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİDƏ

  (Mirzә Nәsrullah bәy Qurban bәy oğlu Q u r b a n b ә y o v u n tәxәllüsü; 1797, Şamaxı – 1870, Şamaxı) – Azәrb. şairi. İlk tәhsilini Şamaxıda almış, sonra Tәbrizdә mәdrәsәdә oxumuşdur. D. fars vә әrәb, habelә rus dillәrini, klassik Şәrq әdәbiyyatını mükәmmәl öyrәnmiş, Şamaxıya qayıtdıqdan sonra mirzәlik etmişdir. Xanlığın süqutundan sonra bir müddәt Şamaxı quberniya idarәsindә katib vәzifәsindә işlәmiş dir. Hәyatının son illәrindә Şamaxının Şıxminazlı mәhәllәsindә mәktәb açmış, orada müәllimlik etmişdir. “Beyt üs-sәfa” әdәbi mәclisinin iştirakçısı olmuşdur. Sosial mәzmunlu şeirlәri, vәsfiyyә, qәsidә vә mәnzum hekayәlәri var. D.-nin şeirlәrindә (“Bahariyyә”, “Pul”, “Vәsiyyәt”, “Nә etibar”, “Pişvaçilәrdәn nümunәlәr” vә s.) sosial problemlәr, varlı-kasıb münasibәtlәri, on ların psixologiyası vә bir-birinә zidd әxlaqi görüşlәri, yaşayış tәrzi tәsvir olunur. “Kitabün-nәsayeh” (“Nәsihәtlәr kitabı”, 1857) adlı nәsr әsәrinin, dini mövzuda “Rövzәt ül-әthar” (“Müqәddәslәrin bağçası”; S.Ә. Şirvani tәzkirәsindә bu әsәri “kitabi-mәqtәl” adlandırmışdır) kitabının müәllifidir.
  Ә s ә r l ә r i: Mirzә Nәsrulla bәy Didә. B., 1928; XIX әsr Azәrbaycan şeiri antologiyası. B., 2005.

  Әd.: Ş i r v a n i S.Ә. Әsәrlәri. 3cilddә. C. 3, B.,1974; S a l m a n M ü m t a z. Azәrbaycan әdәbiyyatının qaynaqları. B., 1986; Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi. 6 cilddә. C. 4, B., 2011.

  DİDƏ

  (Mirzә Nәsrullah bәy Qurban bәy oğlu Q u r b a n b ә y o v u n tәxәllüsü; 1797, Şamaxı – 1870, Şamaxı) – Azәrb. şairi. İlk tәhsilini Şamaxıda almış, sonra Tәbrizdә mәdrәsәdә oxumuşdur. D. fars vә әrәb, habelә rus dillәrini, klassik Şәrq әdәbiyyatını mükәmmәl öyrәnmiş, Şamaxıya qayıtdıqdan sonra mirzәlik etmişdir. Xanlığın süqutundan sonra bir müddәt Şamaxı quberniya idarәsindә katib vәzifәsindә işlәmiş dir. Hәyatının son illәrindә Şamaxının Şıxminazlı mәhәllәsindә mәktәb açmış, orada müәllimlik etmişdir. “Beyt üs-sәfa” әdәbi mәclisinin iştirakçısı olmuşdur. Sosial mәzmunlu şeirlәri, vәsfiyyә, qәsidә vә mәnzum hekayәlәri var. D.-nin şeirlәrindә (“Bahariyyә”, “Pul”, “Vәsiyyәt”, “Nә etibar”, “Pişvaçilәrdәn nümunәlәr” vә s.) sosial problemlәr, varlı-kasıb münasibәtlәri, on ların psixologiyası vә bir-birinә zidd әxlaqi görüşlәri, yaşayış tәrzi tәsvir olunur. “Kitabün-nәsayeh” (“Nәsihәtlәr kitabı”, 1857) adlı nәsr әsәrinin, dini mövzuda “Rövzәt ül-әthar” (“Müqәddәslәrin bağçası”; S.Ә. Şirvani tәzkirәsindә bu әsәri “kitabi-mәqtәl” adlandırmışdır) kitabının müәllifidir.
  Ә s ә r l ә r i: Mirzә Nәsrulla bәy Didә. B., 1928; XIX әsr Azәrbaycan şeiri antologiyası. B., 2005.

  Әd.: Ş i r v a n i S.Ә. Әsәrlәri. 3cilddә. C. 3, B.,1974; S a l m a n M ü m t a z. Azәrbaycan әdәbiyyatının qaynaqları. B., 1986; Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi. 6 cilddә. C. 4, B., 2011.