Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOPOTENSİALLAR


  БИОПОТЕНСИАЛЛАР, биоложи потенсиаллар – бцтцн ъанлы щцъейрялярдя мювъуд олан електрик потенсиаллары. Б. електрик йцкляринин щцъейря мембранындан сярбяст диффузийа етдийи заман ямяля эялир. Синир, йахуд язяля щцъейряляринин дахилиндя калиум ионларынын гатылыьы щцъейря хариъиндяки гатылыгдан тягр. 50 дяфя чохдур. Яксиня, щцъейрядянкянар майенин тяркибиндя натриум, калсиум вя хлор ионлары хейли артыгдыр. К+ вя На+ ионларынын гейри-симметрик пайланмасы щяйат бойу сахланылыр. Щцъейря мембранларынын дахили сятщи мянфи, хариъи сятщи мцсбят йцкля йцкляниб (шякил 1).

   

  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2007
  ISBN: 978-9952-441-01-7
  Səhifələrin sayı: 881
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2009
  ISBN: 978-9952-441-02-4
  Səhifələrin sayı: 608
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2010
  ISBN: 978-9952-441-05-5
  Səhifələrin sayı: 604
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2011
  ISBN: 978-9952-441-07-9
  Səhifələrin sayı: 604
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2012
  ISBN: 978-9952-441-01-7
  Səhifələrin sayı: 881
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2013
  ISBN: 978-9952-441-03-1
  Səhifələrin sayı: 608
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili: 2014
  ISBN: 978-9952-441-10-9
  Səhifələrin sayı: 592
  Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
  Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
  Nəşr yeri: Bakı
  Nəşr ili 2015
  ISBN: 978-9952-441-11-6
  Səhifələrin sayı: 608
  BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
   BİOPOTENSİALLAR


   БИОПОТЕНСИАЛЛАР, биоложи потенсиаллар – бцтцн ъанлы щцъейрялярдя мювъуд олан електрик потенсиаллары. Б. електрик йцкляринин щцъейря мембранындан сярбяст диффузийа етдийи заман ямяля эялир. Синир, йахуд язяля щцъейряляринин дахилиндя калиум ионларынын гатылыьы щцъейря хариъиндяки гатылыгдан тягр. 50 дяфя чохдур. Яксиня, щцъейрядянкянар майенин тяркибиндя натриум, калсиум вя хлор ионлары хейли артыгдыр. К+ вя На+ ионларынын гейри-симметрик пайланмасы щяйат бойу сахланылыр. Щцъейря мембранларынын дахили сятщи мянфи, хариъи сятщи мцсбят йцкля йцкляниб (шякил 1).

    

   ABCÇDEƏFG

   BİOPOTENSİALLAR


   БИОПОТЕНСИАЛЛАР, биоложи потенсиаллар – бцтцн ъанлы щцъейрялярдя мювъуд олан електрик потенсиаллары. Б. електрик йцкляринин щцъейря мембранындан сярбяст диффузийа етдийи заман ямяля эялир. Синир, йахуд язяля щцъейряляринин дахилиндя калиум ионларынын гатылыьы щцъейря хариъиндяки гатылыгдан тягр. 50 дяфя чохдур. Яксиня, щцъейрядянкянар майенин тяркибиндя натриум, калсиум вя хлор ионлары хейли артыгдыр. К+ вя На+ ионларынын гейри-симметрик пайланмасы щяйат бойу сахланылыр. Щцъейря мембранларынын дахили сятщи мянфи, хариъи сятщи мцсбят йцкля йцкляниб (шякил 1).