Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİFERENSİAL BİNOM

  ДИФЕРЕНСИАЛ БИНОМ, б и н о м и а л  д и ф е р е н с и а л  – хм(а+бхн)пдх шяклиндя ифадя, бурада а вя б сыфырдан фяргли сабитляр, м, н, п ися расионал ядядлярдир. Д.б. цчцн ясас мясяля онун интегралланмасынын бцтцн щалларыны эюстярмяк, йяни м, н вя п параметрляри цзяриня гойулан еля шяртляр тапмагдыр ки, онлар йериня йетирилдикдя Д.б.-ун

                            ∫хм(а+бхн)пдх


  гейри-мцяййян интегралы елементар функсийалар васитясиля сонлу шякилдя ифадя олунсун.


  Л.Ейлеря Д.б.-ун интегралланмасынын цч щалы мялум иди: п – там ядяддир; (м+1)/н – там ядяддир; (м+1)/н+п – там ядяддир. П.Л.Чебышев (1853) исбат етмишдир ки, галан бцтцн щалларда Д.б.-ун интегралы елементар функсийалар васитясиля ифадя олунмур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİFERENSİAL BİNOM

  ДИФЕРЕНСИАЛ БИНОМ, б и н о м и а л  д и ф е р е н с и а л  – хм(а+бхн)пдх шяклиндя ифадя, бурада а вя б сыфырдан фяргли сабитляр, м, н, п ися расионал ядядлярдир. Д.б. цчцн ясас мясяля онун интегралланмасынын бцтцн щалларыны эюстярмяк, йяни м, н вя п параметрляри цзяриня гойулан еля шяртляр тапмагдыр ки, онлар йериня йетирилдикдя Д.б.-ун

                            ∫хм(а+бхн)пдх


  гейри-мцяййян интегралы елементар функсийалар васитясиля сонлу шякилдя ифадя олунсун.


  Л.Ейлеря Д.б.-ун интегралланмасынын цч щалы мялум иди: п – там ядяддир; (м+1)/н – там ядяддир; (м+1)/н+п – там ядяддир. П.Л.Чебышев (1853) исбат етмишдир ки, галан бцтцн щалларда Д.б.-ун интегралы елементар функсийалар васитясиля ифадя олунмур.

  DİFERENSİAL BİNOM

  ДИФЕРЕНСИАЛ БИНОМ, б и н о м и а л  д и ф е р е н с и а л  – хм(а+бхн)пдх шяклиндя ифадя, бурада а вя б сыфырдан фяргли сабитляр, м, н, п ися расионал ядядлярдир. Д.б. цчцн ясас мясяля онун интегралланмасынын бцтцн щалларыны эюстярмяк, йяни м, н вя п параметрляри цзяриня гойулан еля шяртляр тапмагдыр ки, онлар йериня йетирилдикдя Д.б.-ун

                            ∫хм(а+бхн)пдх


  гейри-мцяййян интегралы елементар функсийалар васитясиля сонлу шякилдя ифадя олунсун.


  Л.Ейлеря Д.б.-ун интегралланмасынын цч щалы мялум иди: п – там ядяддир; (м+1)/н – там ядяддир; (м+1)/н+п – там ядяддир. П.Л.Чебышев (1853) исбат етмишдир ки, галан бцтцн щалларда Д.б.-ун интегралы елементар функсийалар васитясиля ифадя олунмур.