Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİFERENSİAL MÜHAFİZƏ

  електрик системинин горунан сащясинин (елементинин) уъларында ъяряйанларын фяргли олмасына реаксийа верян реле мцщафизяси. Д.м. ики ъяряйан трансформатору комплектиндян (мцщафизя олунан сащянин уъларында гурулур), хцсуси диференсиал реледян вя онлары бирляшдирян кабеллярдян ибарятдир. Д.м.-нин фяргляндириъи ъящяти вахт иткисиня йол вермядян (лянэимядян) гысагапанмалы сащяни сечиб (селектив шякилдя) шябякядян айыра билмясидир. Д.м. ЕЮХ-лярин, эцълц эенераторлар вя мцщярриклярин, трансформаторларын, йыьылма шинлярин мцщафизяси цчцн тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİFERENSİAL MÜHAFİZƏ

  електрик системинин горунан сащясинин (елементинин) уъларында ъяряйанларын фяргли олмасына реаксийа верян реле мцщафизяси. Д.м. ики ъяряйан трансформатору комплектиндян (мцщафизя олунан сащянин уъларында гурулур), хцсуси диференсиал реледян вя онлары бирляшдирян кабеллярдян ибарятдир. Д.м.-нин фяргляндириъи ъящяти вахт иткисиня йол вермядян (лянэимядян) гысагапанмалы сащяни сечиб (селектив шякилдя) шябякядян айыра билмясидир. Д.м. ЕЮХ-лярин, эцълц эенераторлар вя мцщярриклярин, трансформаторларын, йыьылма шинлярин мцщафизяси цчцн тятбиг едилир.

  DİFERENSİAL MÜHAFİZƏ

  електрик системинин горунан сащясинин (елементинин) уъларында ъяряйанларын фяргли олмасына реаксийа верян реле мцщафизяси. Д.м. ики ъяряйан трансформатору комплектиндян (мцщафизя олунан сащянин уъларында гурулур), хцсуси диференсиал реледян вя онлары бирляшдирян кабеллярдян ибарятдир. Д.м.-нин фяргляндириъи ъящяти вахт иткисиня йол вермядян (лянэимядян) гысагапанмалы сащяни сечиб (селектив шякилдя) шябякядян айыра билмясидир. Д.м. ЕЮХ-лярин, эцълц эенераторлар вя мцщярриклярин, трансформаторларын, йыьылма шинлярин мцщафизяси цчцн тятбиг едилир.