Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİFERENSİAL PSİXOLOGİYA

  ДИФЕРЕНСИАЛ ПСИХОЛОЭИЙА, ф я р д и ф я р г л и л и к л я р п с и х о л о э и й а с ы – фярдляр арасындакы вя инсан груплары арасындакы сабит психоложи фяргляри, онларын сябяб вя нятиъялярини юйрянян психолоэийа бюлмяси. Д.п. чярчивясиндя емпирик тяд гигатлара 19 ясрин ахырларында  Ф.Гал тон башламышдыр. О, фярди фярглярин юйрянилмясинин вя статистик анализинин бир сыра методларыны йаратмышдыр. В.Штерн (1900 илдя “Д.п.” терминини елмя да хил етмиш дир), А.Бине, Ъ.Кеттел, Е.Креч мер, У.Шел дон, Р.Кеттел, К.Г.Йунг, Ч.Спир мен, Л.Тюрстон, Щ.Й.Айзенк, Ъ.П.Эилфорд, А.Ф.Лазурски, Б.М.Теплов, В.Д.Н е былитсын вя б. Д.п-йа бюйцк тющфяляр вермишляр. Д.п.-нын методлары мцхтялиф инсанларын мцхтялиф шяраитлярдя давранышынын мцгайисяли тящлили цзяриндя гурулур. Д.п.-нын инкишафы психолоэийада психоложи тестляшдирмянин вя рийази методларын тяряггиси иля сых баьлы иди; тестляр Д.п.-нын интеллект вя габилиййятлярин мцхтялифлийини, характер вя темпераментин типо ложи хцсусиййятлярини, шяхсиййятин ъящятлярини, мотивасийаны, мараг вя дяйярляри, юзцнцгиймятляндирмяни вя с. юлчцйя эялян параметрляри мцяййянляшдирмяк цчцн истифадя олунан ясас методуна чеврилди. Инсанлары дягиг фярг ляндириъи психоложи типляря бюлян консепсийаларын популйарлыьына вя тяърцби ящямиййятиня бах майараг, чохсайлы психоложи яламятлярин юлчцлмяси фярдлярин зянэшякилли нормал
  пайланма яйрисиня йахынлашан арасы кясилмяз шкала бойунъа пайландыьыны ашкар едир. Йаша, ъинся, етник вя мядяни мянсубиййятя вя с. эюря мцгайися апарыларкян щяр бир групун дахилиндяки фярди фяргляр групларарасы фярглярдян чох олур. Кросс мядяни тядгигатлар эюстярир ки, Гярб мядяниййятиндя ишляниб щазырланмыш тестляр чох вахт онун нцмайяндялярини диэяр мядяниййятлярин нцмайяндяляри иля мцгайися етмяк цчцн йарамыр. Фярди-психоложи фярглярин йаранмасынын сябяб вя шяртлярини анламаг цчцн онларын эенетик вя нейрофизиоложи коррелйат ларыны юйрянмяк лазымдыр; 20 ясрин орталарындан Русийада И.П.Павловун тялиминя ясасланараг, инсанлар арасындакы психофизиоложи фяргляри арашдырмаг цчцн диференсиал психофизиолоэийа инкишаф етдирилир. Д.п.-нын бцтцн тарихи бойунъа фярди фярглиликляря ирсиййят вя мцщитин нисби тющфясиня даир кяскин дискуссийалар апарылыр (мяс., эендер психолоэийасында). Д.п.-нын мялуматлары тялим, психотерапевтик тяърцбя, фярдлярин мейил вя габилиййятляринин диагностикасы вя прогнозлашдырылмасы вя с. цчцн мцщцм тятбиги ящямиййят кясб едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİFERENSİAL PSİXOLOGİYA

  ДИФЕРЕНСИАЛ ПСИХОЛОЭИЙА, ф я р д и ф я р г л и л и к л я р п с и х о л о э и й а с ы – фярдляр арасындакы вя инсан груплары арасындакы сабит психоложи фяргляри, онларын сябяб вя нятиъялярини юйрянян психолоэийа бюлмяси. Д.п. чярчивясиндя емпирик тяд гигатлара 19 ясрин ахырларында  Ф.Гал тон башламышдыр. О, фярди фярглярин юйрянилмясинин вя статистик анализинин бир сыра методларыны йаратмышдыр. В.Штерн (1900 илдя “Д.п.” терминини елмя да хил етмиш дир), А.Бине, Ъ.Кеттел, Е.Креч мер, У.Шел дон, Р.Кеттел, К.Г.Йунг, Ч.Спир мен, Л.Тюрстон, Щ.Й.Айзенк, Ъ.П.Эилфорд, А.Ф.Лазурски, Б.М.Теплов, В.Д.Н е былитсын вя б. Д.п-йа бюйцк тющфяляр вермишляр. Д.п.-нын методлары мцхтялиф инсанларын мцхтялиф шяраитлярдя давранышынын мцгайисяли тящлили цзяриндя гурулур. Д.п.-нын инкишафы психолоэийада психоложи тестляшдирмянин вя рийази методларын тяряггиси иля сых баьлы иди; тестляр Д.п.-нын интеллект вя габилиййятлярин мцхтялифлийини, характер вя темпераментин типо ложи хцсусиййятлярини, шяхсиййятин ъящятлярини, мотивасийаны, мараг вя дяйярляри, юзцнцгиймятляндирмяни вя с. юлчцйя эялян параметрляри мцяййянляшдирмяк цчцн истифадя олунан ясас методуна чеврилди. Инсанлары дягиг фярг ляндириъи психоложи типляря бюлян консепсийаларын популйарлыьына вя тяърцби ящямиййятиня бах майараг, чохсайлы психоложи яламятлярин юлчцлмяси фярдлярин зянэшякилли нормал
  пайланма яйрисиня йахынлашан арасы кясилмяз шкала бойунъа пайландыьыны ашкар едир. Йаша, ъинся, етник вя мядяни мянсубиййятя вя с. эюря мцгайися апарыларкян щяр бир групун дахилиндяки фярди фяргляр групларарасы фярглярдян чох олур. Кросс мядяни тядгигатлар эюстярир ки, Гярб мядяниййятиндя ишляниб щазырланмыш тестляр чох вахт онун нцмайяндялярини диэяр мядяниййятлярин нцмайяндяляри иля мцгайися етмяк цчцн йарамыр. Фярди-психоложи фярглярин йаранмасынын сябяб вя шяртлярини анламаг цчцн онларын эенетик вя нейрофизиоложи коррелйат ларыны юйрянмяк лазымдыр; 20 ясрин орталарындан Русийада И.П.Павловун тялиминя ясасланараг, инсанлар арасындакы психофизиоложи фяргляри арашдырмаг цчцн диференсиал психофизиолоэийа инкишаф етдирилир. Д.п.-нын бцтцн тарихи бойунъа фярди фярглиликляря ирсиййят вя мцщитин нисби тющфясиня даир кяскин дискуссийалар апарылыр (мяс., эендер психолоэийасында). Д.п.-нын мялуматлары тялим, психотерапевтик тяърцбя, фярдлярин мейил вя габилиййятляринин диагностикасы вя прогнозлашдырылмасы вя с. цчцн мцщцм тятбиги ящямиййят кясб едир.

  DİFERENSİAL PSİXOLOGİYA

  ДИФЕРЕНСИАЛ ПСИХОЛОЭИЙА, ф я р д и ф я р г л и л и к л я р п с и х о л о э и й а с ы – фярдляр арасындакы вя инсан груплары арасындакы сабит психоложи фяргляри, онларын сябяб вя нятиъялярини юйрянян психолоэийа бюлмяси. Д.п. чярчивясиндя емпирик тяд гигатлара 19 ясрин ахырларында  Ф.Гал тон башламышдыр. О, фярди фярглярин юйрянилмясинин вя статистик анализинин бир сыра методларыны йаратмышдыр. В.Штерн (1900 илдя “Д.п.” терминини елмя да хил етмиш дир), А.Бине, Ъ.Кеттел, Е.Креч мер, У.Шел дон, Р.Кеттел, К.Г.Йунг, Ч.Спир мен, Л.Тюрстон, Щ.Й.Айзенк, Ъ.П.Эилфорд, А.Ф.Лазурски, Б.М.Теплов, В.Д.Н е былитсын вя б. Д.п-йа бюйцк тющфяляр вермишляр. Д.п.-нын методлары мцхтялиф инсанларын мцхтялиф шяраитлярдя давранышынын мцгайисяли тящлили цзяриндя гурулур. Д.п.-нын инкишафы психолоэийада психоложи тестляшдирмянин вя рийази методларын тяряггиси иля сых баьлы иди; тестляр Д.п.-нын интеллект вя габилиййятлярин мцхтялифлийини, характер вя темпераментин типо ложи хцсусиййятлярини, шяхсиййятин ъящятлярини, мотивасийаны, мараг вя дяйярляри, юзцнцгиймятляндирмяни вя с. юлчцйя эялян параметрляри мцяййянляшдирмяк цчцн истифадя олунан ясас методуна чеврилди. Инсанлары дягиг фярг ляндириъи психоложи типляря бюлян консепсийаларын популйарлыьына вя тяърцби ящямиййятиня бах майараг, чохсайлы психоложи яламятлярин юлчцлмяси фярдлярин зянэшякилли нормал
  пайланма яйрисиня йахынлашан арасы кясилмяз шкала бойунъа пайландыьыны ашкар едир. Йаша, ъинся, етник вя мядяни мянсубиййятя вя с. эюря мцгайися апарыларкян щяр бир групун дахилиндяки фярди фяргляр групларарасы фярглярдян чох олур. Кросс мядяни тядгигатлар эюстярир ки, Гярб мядяниййятиндя ишляниб щазырланмыш тестляр чох вахт онун нцмайяндялярини диэяр мядяниййятлярин нцмайяндяляри иля мцгайися етмяк цчцн йарамыр. Фярди-психоложи фярглярин йаранмасынын сябяб вя шяртлярини анламаг цчцн онларын эенетик вя нейрофизиоложи коррелйат ларыны юйрянмяк лазымдыр; 20 ясрин орталарындан Русийада И.П.Павловун тялиминя ясасланараг, инсанлар арасындакы психофизиоложи фяргляри арашдырмаг цчцн диференсиал психофизиолоэийа инкишаф етдирилир. Д.п.-нын бцтцн тарихи бойунъа фярди фярглиликляря ирсиййят вя мцщитин нисби тющфясиня даир кяскин дискуссийалар апарылыр (мяс., эендер психолоэийасында). Д.п.-нын мялуматлары тялим, психотерапевтик тяърцбя, фярдлярин мейил вя габилиййятляринин диагностикасы вя прогнозлашдырылмасы вя с. цчцн мцщцм тятбиги ящямиййят кясб едир.