Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİFERENSİAL TOPOLOGİYA

  ДИФЕРЕНСИАЛ ТОПОЛОЭИЙА – тополоэийанын диференсиалланан чохобразлы вя диференсиалланан иникас нязяриййясинин тоположи проблемлярини юйрянян бюлмяси. Тополоэийанын чохобразлы, иникас вя диференсиал формаларын базасында ардыъыл гурулмасы ъящдляриня 19 ясрин ахырларында А.Пуанкаре тяшяббцс эюстярмишдир. Д.т.-нын систематик гурулмасы 1990 иллярдя щяйата кечирилмишдир. Д.т.-йа мараг 1970 иллярдян эцълянмишдир. Буна физиканын мцхтялиф сащяляриндя онун тятбигляри сябяб олмушдур ки, бу да майе кристаллар нязяриййясиндя щяллярин мцряккяб тополоэийасы иля, фаза кечидляри нязяриййяси иля, елементар зярряъикляр нязяриййясиндя калибрляшмя адланан сащялярин ролунун артмасы иля баьлыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİFERENSİAL TOPOLOGİYA

  ДИФЕРЕНСИАЛ ТОПОЛОЭИЙА – тополоэийанын диференсиалланан чохобразлы вя диференсиалланан иникас нязяриййясинин тоположи проблемлярини юйрянян бюлмяси. Тополоэийанын чохобразлы, иникас вя диференсиал формаларын базасында ардыъыл гурулмасы ъящдляриня 19 ясрин ахырларында А.Пуанкаре тяшяббцс эюстярмишдир. Д.т.-нын систематик гурулмасы 1990 иллярдя щяйата кечирилмишдир. Д.т.-йа мараг 1970 иллярдян эцълянмишдир. Буна физиканын мцхтялиф сащяляриндя онун тятбигляри сябяб олмушдур ки, бу да майе кристаллар нязяриййясиндя щяллярин мцряккяб тополоэийасы иля, фаза кечидляри нязяриййяси иля, елементар зярряъикляр нязяриййясиндя калибрляшмя адланан сащялярин ролунун артмасы иля баьлыдыр.

  DİFERENSİAL TOPOLOGİYA

  ДИФЕРЕНСИАЛ ТОПОЛОЭИЙА – тополоэийанын диференсиалланан чохобразлы вя диференсиалланан иникас нязяриййясинин тоположи проблемлярини юйрянян бюлмяси. Тополоэийанын чохобразлы, иникас вя диференсиал формаларын базасында ардыъыл гурулмасы ъящдляриня 19 ясрин ахырларында А.Пуанкаре тяшяббцс эюстярмишдир. Д.т.-нын систематик гурулмасы 1990 иллярдя щяйата кечирилмишдир. Д.т.-йа мараг 1970 иллярдян эцълянмишдир. Буна физиканын мцхтялиф сащяляриндя онун тятбигляри сябяб олмушдур ки, бу да майе кристаллар нязяриййясиндя щяллярин мцряккяб тополоэийасы иля, фаза кечидляри нязяриййяси иля, елементар зярряъикляр нязяриййясиндя калибрляшмя адланан сащялярин ролунун артмасы иля баьлыдыр.