Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİFERENSİALLANAN

  ДИФЕРЕНСИАЛЛАНАН ЧОХОБРАЗЛЫ – ачыг Uα чохлуглары иля юртцлмцш, ашаьыдакы шяртляри юдяйян н юлчцлц тоположи фяза: 1) щяр Uα цчцн φα щомеоморфизми вардыр ки, Uα →V, бурада V – Rn фязасында н-юлчцлц кцрядир; 2) яэяр Uα∩Uβ ≠ Ø, онда 

     иникасы диференсиалланан иникасдыр. Онда дейирляр ки, {Уα} юртцйц вя {φα} щомеоморфизмляри ясас (башланьыъ) тоположи фязада диференсиалланан структур ямяля эятирир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİFERENSİALLANAN

  ДИФЕРЕНСИАЛЛАНАН ЧОХОБРАЗЛЫ – ачыг Uα чохлуглары иля юртцлмцш, ашаьыдакы шяртляри юдяйян н юлчцлц тоположи фяза: 1) щяр Uα цчцн φα щомеоморфизми вардыр ки, Uα →V, бурада V – Rn фязасында н-юлчцлц кцрядир; 2) яэяр Uα∩Uβ ≠ Ø, онда 

     иникасы диференсиалланан иникасдыр. Онда дейирляр ки, {Уα} юртцйц вя {φα} щомеоморфизмляри ясас (башланьыъ) тоположи фязада диференсиалланан структур ямяля эятирир.

  DİFERENSİALLANAN

  ДИФЕРЕНСИАЛЛАНАН ЧОХОБРАЗЛЫ – ачыг Uα чохлуглары иля юртцлмцш, ашаьыдакы шяртляри юдяйян н юлчцлц тоположи фяза: 1) щяр Uα цчцн φα щомеоморфизми вардыр ки, Uα →V, бурада V – Rn фязасында н-юлчцлц кцрядир; 2) яэяр Uα∩Uβ ≠ Ø, онда 

     иникасы диференсиалланан иникасдыр. Онда дейирляр ки, {Уα} юртцйц вя {φα} щомеоморфизмляри ясас (башланьыъ) тоположи фязада диференсиалланан структур ямяля эятирир.