Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİO-SAVAR QANUNU

  БИÓ–САВÁР ГАНУНУ – електрик ъяряйанынын йаратдыьы магнит сащясинин интенсивлийини тяйин едян ганун. 1820-ci ил- дя Ж.Б. Био вя Ф. Савар кяшф едиб, П. Лаплас ися цмуми шякилдя дцрцст ифадясини вериб. Б.-С.г.-на ясасян И ъяряйан шиддяти кечян Δл kiчik нагил парчасынын (шяк.) ондан р мясафядя йерляшян (Δл<<р) М нюгтясиндя йаратдыьы магнит сащясинин интенсивлийи 

   

  олур. Бурада ϑ – Δ л вя р радиус-вектору арасындакы буъаг, к – ващидляр системинин сечилмясиндян асылы олан мцтянасиблик ямсалыdыr (СИ-дя к=1/4 π). ΔЩ-ын истигамяти бурьу гайдасы иля тяйин олунур. Ъяряйанлы нагилин М нюгтясиндя йаратдыьы магнит сащясинин там интенсивлийи (Щ), нагилин бцтцн Δ л щиссяляринин йаратдыьы магнит сащяляри интенсивликляринин (ΔЩ) векториал ъяминя бярабярдир. Хцсуси щалда ъяряйанлы дцз нагилдян д мясафядя (нагилин узунлуьу д-дян чох бюйцкдцр) магнит сащясинин там интенсивлийи: Щ=к·2Ы/д. Б.–С.г.-на ΔБ магнит индуксийасыны тяйин едян ганун кими дя бахмаг олар (Гаус системиндя ΔБ = μΔЩ, СИ-дя ΔБ = μμ0ΔЩ, burada, μ-мцщитин магнит нцфузлуьу, μ0=4π·10–7 Щн/м – вакуумун магнит нцфузлуьудур).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİO-SAVAR QANUNU

  БИÓ–САВÁР ГАНУНУ – електрик ъяряйанынын йаратдыьы магнит сащясинин интенсивлийини тяйин едян ганун. 1820-ci ил- дя Ж.Б. Био вя Ф. Савар кяшф едиб, П. Лаплас ися цмуми шякилдя дцрцст ифадясини вериб. Б.-С.г.-на ясасян И ъяряйан шиддяти кечян Δл kiчik нагил парчасынын (шяк.) ондан р мясафядя йерляшян (Δл<<р) М нюгтясиндя йаратдыьы магнит сащясинин интенсивлийи 

   

  олур. Бурада ϑ – Δ л вя р радиус-вектору арасындакы буъаг, к – ващидляр системинин сечилмясиндян асылы олан мцтянасиблик ямсалыdыr (СИ-дя к=1/4 π). ΔЩ-ын истигамяти бурьу гайдасы иля тяйин олунур. Ъяряйанлы нагилин М нюгтясиндя йаратдыьы магнит сащясинин там интенсивлийи (Щ), нагилин бцтцн Δ л щиссяляринин йаратдыьы магнит сащяляри интенсивликляринин (ΔЩ) векториал ъяминя бярабярдир. Хцсуси щалда ъяряйанлы дцз нагилдян д мясафядя (нагилин узунлуьу д-дян чох бюйцкдцр) магнит сащясинин там интенсивлийи: Щ=к·2Ы/д. Б.–С.г.-на ΔБ магнит индуксийасыны тяйин едян ганун кими дя бахмаг олар (Гаус системиндя ΔБ = μΔЩ, СИ-дя ΔБ = μμ0ΔЩ, burada, μ-мцщитин магнит нцфузлуьу, μ0=4π·10–7 Щн/м – вакуумун магнит нцфузлуьудур).

  BİO-SAVAR QANUNU

  БИÓ–САВÁР ГАНУНУ – електрик ъяряйанынын йаратдыьы магнит сащясинин интенсивлийини тяйин едян ганун. 1820-ci ил- дя Ж.Б. Био вя Ф. Савар кяшф едиб, П. Лаплас ися цмуми шякилдя дцрцст ифадясини вериб. Б.-С.г.-на ясасян И ъяряйан шиддяти кечян Δл kiчik нагил парчасынын (шяк.) ондан р мясафядя йерляшян (Δл<<р) М нюгтясиндя йаратдыьы магнит сащясинин интенсивлийи 

   

  олур. Бурада ϑ – Δ л вя р радиус-вектору арасындакы буъаг, к – ващидляр системинин сечилмясиндян асылы олан мцтянасиблик ямсалыdыr (СИ-дя к=1/4 π). ΔЩ-ын истигамяти бурьу гайдасы иля тяйин олунур. Ъяряйанлы нагилин М нюгтясиндя йаратдыьы магнит сащясинин там интенсивлийи (Щ), нагилин бцтцн Δ л щиссяляринин йаратдыьы магнит сащяляри интенсивликляринин (ΔЩ) векториал ъяминя бярабярдир. Хцсуси щалда ъяряйанлы дцз нагилдян д мясафядя (нагилин узунлуьу д-дян чох бюйцкдцр) магнит сащясинин там интенсивлийи: Щ=к·2Ы/д. Б.–С.г.-на ΔБ магнит индуксийасыны тяйин едян ганун кими дя бахмаг олар (Гаус системиндя ΔБ = μΔЩ, СИ-дя ΔБ = μμ0ΔЩ, burada, μ-мцщитин магнит нцфузлуьу, μ0=4π·10–7 Щн/м – вакуумун магнит нцфузлуьудур).