Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİFFUZİYA APARATI

  DИFFÚZИYA APARATI – хырдаланмыш бярк материаллардан щялл олан маддяляри екстраксийа цсулу иля айыран апарат; йейинти сянайесиндя, ясасян, шякяр сянайесиндя эениш тятбиг едилир. Дюври вя фасилясиз ишляйян нювляри вар. 12–16 диффузордан вя щямин сайда гыздырыъылардан ибарят олан дюври ишляйян Д.а. ири олдуьуна, хидмят вя тямириня чох ямяк сярфиня эюря аз тятбиг едилмишдир. Даща эениш йайылмыш фасилясиз ишляйян Д.а.-нда чуьундур йонгарындан вя йа хырдаланмыш шякяр гамышындан шякярин су иля екстраксийасы апарылыр. Фасилясиз ишляйян Д.а.-нда чуьундур йонгары ашаьыдан йухары, су ися фасилясиз олараг йухарыдан ашаьы щярякят едир. Фасилясиз ишляйян Д.а. там автоматлашдырылмышдыр, ямяк сярфини вя шякяр иткисини азалтмаьа имкан верир. Д.а. щямчинин консерв, витамин вя с. истещсалы сащяляриндя истифадя едилир; д и ф ф у з о р да адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİFFUZİYA APARATI

  DИFFÚZИYA APARATI – хырдаланмыш бярк материаллардан щялл олан маддяляри екстраксийа цсулу иля айыран апарат; йейинти сянайесиндя, ясасян, шякяр сянайесиндя эениш тятбиг едилир. Дюври вя фасилясиз ишляйян нювляри вар. 12–16 диффузордан вя щямин сайда гыздырыъылардан ибарят олан дюври ишляйян Д.а. ири олдуьуна, хидмят вя тямириня чох ямяк сярфиня эюря аз тятбиг едилмишдир. Даща эениш йайылмыш фасилясиз ишляйян Д.а.-нда чуьундур йонгарындан вя йа хырдаланмыш шякяр гамышындан шякярин су иля екстраксийасы апарылыр. Фасилясиз ишляйян Д.а.-нда чуьундур йонгары ашаьыдан йухары, су ися фасилясиз олараг йухарыдан ашаьы щярякят едир. Фасилясиз ишляйян Д.а. там автоматлашдырылмышдыр, ямяк сярфини вя шякяр иткисини азалтмаьа имкан верир. Д.а. щямчинин консерв, витамин вя с. истещсалы сащяляриндя истифадя едилир; д и ф ф у з о р да адланыр.

  DİFFUZİYA APARATI

  DИFFÚZИYA APARATI – хырдаланмыш бярк материаллардан щялл олан маддяляри екстраксийа цсулу иля айыран апарат; йейинти сянайесиндя, ясасян, шякяр сянайесиндя эениш тятбиг едилир. Дюври вя фасилясиз ишляйян нювляри вар. 12–16 диффузордан вя щямин сайда гыздырыъылардан ибарят олан дюври ишляйян Д.а. ири олдуьуна, хидмят вя тямириня чох ямяк сярфиня эюря аз тятбиг едилмишдир. Даща эениш йайылмыш фасилясиз ишляйян Д.а.-нда чуьундур йонгарындан вя йа хырдаланмыш шякяр гамышындан шякярин су иля екстраксийасы апарылыр. Фасилясиз ишляйян Д.а.-нда чуьундур йонгары ашаьыдан йухары, су ися фасилясиз олараг йухарыдан ашаьы щярякят едир. Фасилясиз ишляйян Д.а. там автоматлашдырылмышдыр, ямяк сярфини вя шякяр иткисини азалтмаьа имкан верир. Д.а. щямчинин консерв, витамин вя с. истещсалы сащяляриндя истифадя едилир; д и ф ф у з о р да адланыр.