Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ERMƏNİ YAZISI

  ERMƏNİ YAZISI – fonetik yazı. Mesrop Maştos tәrәfindәn tәqr. 405–406 illәrdә tәrtib edilmişdir. E.y. xristianlığın yayılması ilә әlaqәdar olaraq meydana gәlmişdir.  Mәnbәyi  vә  prototipinin  xarakteri dәqiq müәyyәnlәşdirilmәmişdir. İstiqamәtin soldan sağa olması, sait sәslәrin işarәlәrinin sayı, hәrflәrin ayrı yazılması vә onların  rәqәm  mәnasını  vermәsi  yunan fonetik yazısının tәsiri hesab edilir. Daniil vә arami yazılarından, pәhlәvi kursivindәn dә istifadә edildiyi ehtimal olunur. Əvvәllәr 36 hәrfdәn ibarәt olmuşdur. 12 әsrdә әlifbaya “f”, “o”, daha sonralar isә “u” hәrflәri әlavә edilmişdir. E.y.-nın hәrflәri әrәb rәqәmlәrinә keçәnәdәk hәmçinin say mәnasını ifadә edirdi. Müasir E.y. 39 hәrfdәn ibarәtdir. Qrafikası tarixәn xeyli dәyişikliyә uğramışdır; әvvәllәr çıxıntılı cizgilәri olan hәrflәr tәdricәn dәyirmi formasına düşәrәk sürәtli yazı şәklinә salınmışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ERMƏNİ YAZISI

  ERMƏNİ YAZISI – fonetik yazı. Mesrop Maştos tәrәfindәn tәqr. 405–406 illәrdә tәrtib edilmişdir. E.y. xristianlığın yayılması ilә әlaqәdar olaraq meydana gәlmişdir.  Mәnbәyi  vә  prototipinin  xarakteri dәqiq müәyyәnlәşdirilmәmişdir. İstiqamәtin soldan sağa olması, sait sәslәrin işarәlәrinin sayı, hәrflәrin ayrı yazılması vә onların  rәqәm  mәnasını  vermәsi  yunan fonetik yazısının tәsiri hesab edilir. Daniil vә arami yazılarından, pәhlәvi kursivindәn dә istifadә edildiyi ehtimal olunur. Əvvәllәr 36 hәrfdәn ibarәt olmuşdur. 12 әsrdә әlifbaya “f”, “o”, daha sonralar isә “u” hәrflәri әlavә edilmişdir. E.y.-nın hәrflәri әrәb rәqәmlәrinә keçәnәdәk hәmçinin say mәnasını ifadә edirdi. Müasir E.y. 39 hәrfdәn ibarәtdir. Qrafikası tarixәn xeyli dәyişikliyә uğramışdır; әvvәllәr çıxıntılı cizgilәri olan hәrflәr tәdricәn dәyirmi formasına düşәrәk sürәtli yazı şәklinә salınmışdır.

  ERMƏNİ YAZISI

  ERMƏNİ YAZISI – fonetik yazı. Mesrop Maştos tәrәfindәn tәqr. 405–406 illәrdә tәrtib edilmişdir. E.y. xristianlığın yayılması ilә әlaqәdar olaraq meydana gәlmişdir.  Mәnbәyi  vә  prototipinin  xarakteri dәqiq müәyyәnlәşdirilmәmişdir. İstiqamәtin soldan sağa olması, sait sәslәrin işarәlәrinin sayı, hәrflәrin ayrı yazılması vә onların  rәqәm  mәnasını  vermәsi  yunan fonetik yazısının tәsiri hesab edilir. Daniil vә arami yazılarından, pәhlәvi kursivindәn dә istifadә edildiyi ehtimal olunur. Əvvәllәr 36 hәrfdәn ibarәt olmuşdur. 12 әsrdә әlifbaya “f”, “o”, daha sonralar isә “u” hәrflәri әlavә edilmişdir. E.y.-nın hәrflәri әrәb rәqәmlәrinә keçәnәdәk hәmçinin say mәnasını ifadә edirdi. Müasir E.y. 39 hәrfdәn ibarәtdir. Qrafikası tarixәn xeyli dәyişikliyә uğramışdır; әvvәllәr çıxıntılı cizgilәri olan hәrflәr tәdricәn dәyirmi formasına düşәrәk sürәtli yazı şәklinә salınmışdır.