Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARMATUR DƏZGAHI

  АРМАТÚР ДЯЗЭАЩЫ арматур поладыны дцзялтмяк, яймяк вя кясмяк цчцн дязэащ. Фырланан бычаг, эилйотин типли бычаг, даиряви (дискли) мишар вя йа автоэен кяскилярля тяъщиз олунмуш А.д.-ларында диаметри 14–70 мм олан милляр (арматурлар) кясилир. Яймя А.д.-нда диаметри 90 мм-я гядяр олан арматур миллярини яймяк  вя  дцзялтмяк  мцмкцндцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARMATUR DƏZGAHI

  АРМАТÚР ДЯЗЭАЩЫ арматур поладыны дцзялтмяк, яймяк вя кясмяк цчцн дязэащ. Фырланан бычаг, эилйотин типли бычаг, даиряви (дискли) мишар вя йа автоэен кяскилярля тяъщиз олунмуш А.д.-ларында диаметри 14–70 мм олан милляр (арматурлар) кясилир. Яймя А.д.-нда диаметри 90 мм-я гядяр олан арматур миллярини яймяк  вя  дцзялтмяк  мцмкцндцр.

  ARMATUR DƏZGAHI

  АРМАТÚР ДЯЗЭАЩЫ арматур поладыны дцзялтмяк, яймяк вя кясмяк цчцн дязэащ. Фырланан бычаг, эилйотин типли бычаг, даиряви (дискли) мишар вя йа автоэен кяскилярля тяъщиз олунмуш А.д.-ларында диаметри 14–70 мм олан милляр (арматурлар) кясилир. Яймя А.д.-нда диаметри 90 мм-я гядяр олан арматур миллярини яймяк  вя  дцзялтмяк  мцмкцндцр.