Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ABDULLAYEV Namiq Vahid)
  ABATİ

  Иранын Гярби Азярбайъан останында кянд. Хой шящристанынын Ятраф бюлэясинин Рящал кяндистанында, Хой ш.-ндян 16,5 км ъ.-г.-дя, Хой–Шащпур автомобил йолунун 5,5 км-лийиндядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ABDULLAYEV Namiq Vahid
  ABATİ

  Иранын Гярби Азярбайъан останында кянд. Хой шящристанынын Ятраф бюлэясинин Рящал кяндистанында, Хой ш.-ндян 16,5 км ъ.-г.-дя, Хой–Шащпур автомобил йолунун 5,5 км-лийиндядир.

  ABATİ

  Иранын Гярби Азярбайъан останында кянд. Хой шящристанынын Ятраф бюлэясинин Рящал кяндистанында, Хой ш.-ндян 16,5 км ъ.-г.-дя, Хой–Шащпур автомобил йолунун 5,5 км-лийиндядир.