Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARMATURLAMA

  АРМАТУРЛАМА – материал вя йа конструксийанын диэяр материалла (арматурла) мющкямляндирилмяси. Дямир-бетон вя даш конструксийаларын, шцшя, пластик кцтля, сахсы, эипс вя с.-дян мямулатларын щазырланмасында истифадя едилир. Техникада йцксяк мющкямлийя малик узун лифлярля арматурланмыш лифли композисийа материаллары даща эениш йайылмышдыр. Бах  щямчинин Арматурлу даш  конструксийалар, Арматурлу семент конструксийалар, Арматурланмыш шцшя, Арматурланмыш саплар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARMATURLAMA

  АРМАТУРЛАМА – материал вя йа конструксийанын диэяр материалла (арматурла) мющкямляндирилмяси. Дямир-бетон вя даш конструксийаларын, шцшя, пластик кцтля, сахсы, эипс вя с.-дян мямулатларын щазырланмасында истифадя едилир. Техникада йцксяк мющкямлийя малик узун лифлярля арматурланмыш лифли композисийа материаллары даща эениш йайылмышдыр. Бах  щямчинин Арматурлу даш  конструксийалар, Арматурлу семент конструксийалар, Арматурланмыш шцшя, Арматурланмыш саплар.

  ARMATURLAMA

  АРМАТУРЛАМА – материал вя йа конструксийанын диэяр материалла (арматурла) мющкямляндирилмяси. Дямир-бетон вя даш конструксийаларын, шцшя, пластик кцтля, сахсы, эипс вя с.-дян мямулатларын щазырланмасында истифадя едилир. Техникада йцксяк мющкямлийя малик узун лифлярля арматурланмыш лифли композисийа материаллары даща эениш йайылмышдыр. Бах  щямчинин Арматурлу даш  конструксийалар, Арматурлу семент конструксийалар, Арматурланмыш шцшя, Арматурланмыш саплар.