Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİLATOMETR

  ДИЛАТÓМЕТР (лат. дилато – эенишляндирирям + … метр) – истилик, тязйиг, електрик вя магнит сащяси, ионлашдырыъы шцалар вя с. амиллярин тясириндян ъисмин юлчцляриндя йаранан дяйишикликляри юлчян ъищаз. Д. иля, ясасян, ъисмин истиликдян эенишлянмяси юлчцлцр. Юлчмя щяссаслыьы 1 пикометря (10–12 м) гядярдир. Д. материалшцнаслыгда, техники моделляшдирмядя, молекулйар физикада вя с. тятбиг едилир.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİLATOMETR

  ДИЛАТÓМЕТР (лат. дилато – эенишляндирирям + … метр) – истилик, тязйиг, електрик вя магнит сащяси, ионлашдырыъы шцалар вя с. амиллярин тясириндян ъисмин юлчцляриндя йаранан дяйишикликляри юлчян ъищаз. Д. иля, ясасян, ъисмин истиликдян эенишлянмяси юлчцлцр. Юлчмя щяссаслыьы 1 пикометря (10–12 м) гядярдир. Д. материалшцнаслыгда, техники моделляшдирмядя, молекулйар физикада вя с. тятбиг едилир.

   

  DİLATOMETR

  ДИЛАТÓМЕТР (лат. дилато – эенишляндирирям + … метр) – истилик, тязйиг, електрик вя магнит сащяси, ионлашдырыъы шцалар вя с. амиллярин тясириндян ъисмин юлчцляриндя йаранан дяйишикликляри юлчян ъищаз. Д. иля, ясасян, ъисмин истиликдян эенишлянмяси юлчцлцр. Юлчмя щяссаслыьы 1 пикометря (10–12 м) гядярдир. Д. материалшцнаслыгда, техники моделляшдирмядя, молекулйар физикада вя с. тятбиг едилир.