Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİLÇƏ MEXANİZMİ

  ДИЛЧЯ МЕХАНИЗМИ, х ы р х ы р а  м е х а н и з м и  – линэин (чийинлийин) иряли-эери щярякятини дилчя (хырхыра) чархынын (хцсуси формалы дишляри олан чарх) фасиляли фырланма щярякятиня чевирян механизм. Линэин щярякяти аралыг щалгасы (дилчяк) иля анъаг бир истигамятдя дюнян дилчя чархына ютцрцлцр. Дилчяк чийинлийин (голун) иряли эедиши заманы чархын дишляриня дирянир вя ону мцяййян буъаг гядяр дюндярир. Чийинлийин эерийя щярякятиндя дилчяк дишлярин цзяри иля сцрцшцр вя чарх щярякятсиз галыр. Яйляъ дилчяйи чархын эери дюнмясинин гаршысыны алыр. Д.м. йцкгалдыран машынларда, автомат хятлярин ютцрцъц механизмляриндя вя с. тятбиг едилир.


  Дилчя механизминин схеми: 
  1 – дилчя чархы; 2 – дилчяк; 3 – чийинлик (гол).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİLÇƏ MEXANİZMİ

  ДИЛЧЯ МЕХАНИЗМИ, х ы р х ы р а  м е х а н и з м и  – линэин (чийинлийин) иряли-эери щярякятини дилчя (хырхыра) чархынын (хцсуси формалы дишляри олан чарх) фасиляли фырланма щярякятиня чевирян механизм. Линэин щярякяти аралыг щалгасы (дилчяк) иля анъаг бир истигамятдя дюнян дилчя чархына ютцрцлцр. Дилчяк чийинлийин (голун) иряли эедиши заманы чархын дишляриня дирянир вя ону мцяййян буъаг гядяр дюндярир. Чийинлийин эерийя щярякятиндя дилчяк дишлярин цзяри иля сцрцшцр вя чарх щярякятсиз галыр. Яйляъ дилчяйи чархын эери дюнмясинин гаршысыны алыр. Д.м. йцкгалдыран машынларда, автомат хятлярин ютцрцъц механизмляриндя вя с. тятбиг едилир.


  Дилчя механизминин схеми: 
  1 – дилчя чархы; 2 – дилчяк; 3 – чийинлик (гол).

  DİLÇƏ MEXANİZMİ

  ДИЛЧЯ МЕХАНИЗМИ, х ы р х ы р а  м е х а н и з м и  – линэин (чийинлийин) иряли-эери щярякятини дилчя (хырхыра) чархынын (хцсуси формалы дишляри олан чарх) фасиляли фырланма щярякятиня чевирян механизм. Линэин щярякяти аралыг щалгасы (дилчяк) иля анъаг бир истигамятдя дюнян дилчя чархына ютцрцлцр. Дилчяк чийинлийин (голун) иряли эедиши заманы чархын дишляриня дирянир вя ону мцяййян буъаг гядяр дюндярир. Чийинлийин эерийя щярякятиндя дилчяк дишлярин цзяри иля сцрцшцр вя чарх щярякятсиз галыр. Яйляъ дилчяйи чархын эери дюнмясинин гаршысыны алыр. Д.м. йцкгалдыран машынларда, автомат хятлярин ютцрцъц механизмляриндя вя с. тятбиг едилир.


  Дилчя механизминин схеми: 
  1 – дилчя чархы; 2 – дилчяк; 3 – чийинлик (гол).