Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARMATURLANMIŞ PLASTİKLƏR

  АРМАТУРЛАНМЫШ ПЛАСТИКЛЯР – полимер битишдириъидян (матрис) вя мющкямляндириъи (арматурлайыъы) лифли долдуруъудан ибарят композисийа  материаллары. Арматурлайыъы материаллар лифляр, гайтан, сап, лент, парча вя с. шяклиндя олур. А.п.-дя битишдириъи кими синтетик гатранлар (мяс., епоксид, полиефир, фенолформалдещид), силисиум-цзви полимерляр, полиамидляр, полиимидляр, полисулфанатлар вя с., долдуруъу кими мцхтялиф цзви вя гейри-цзви материаллар истифадя едилир. Тяркибиндян асылы олараг шцшя-пластикляр (долдуруъусу шцшя-лиф), цзви пластикляр (долдуруъусу цзви лиф), бор-пластикляр (бор лифи), асбестли пластикляр (долдуруъусу асбестли лиф), карбон-пластикляр (долдуруъусу карбон лифи) вя с. нювляр вардыр. Лифли долдуруъулар А.п.-ин мющкямлийини, сяртлийини вя деформасийа габилиййятини, битишдириъиляр  ися монолитлийини тямин едир. Сыхлыьы 2000 кг/м3 олан шцшяпластикляр, 1550 кг/м3 олан карбонпластикляр вя 1350 кг/м3 олан цзви пластикляр даща эениш йайылмышдыр; онларын дартылмайа  давамлылыьы  уйьун  олараг 2.5,  1.8   вя   3.5   ЭПа,   еластиклик   модулу 70, 150 вя 80 ЭПа-дыр. А.п. 1940-ъы иллярдян електрик-изолйасийа, истиликдян горуйан,   коррозийайадавамлы   вя   конструксийа материаллары кими авиасийада, автомобил сянайесиндя вя дязэащгайырмада, кимйа машынгайырмасында, космик техникада, иншаатда вя с. тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARMATURLANMIŞ PLASTİKLƏR

  АРМАТУРЛАНМЫШ ПЛАСТИКЛЯР – полимер битишдириъидян (матрис) вя мющкямляндириъи (арматурлайыъы) лифли долдуруъудан ибарят композисийа  материаллары. Арматурлайыъы материаллар лифляр, гайтан, сап, лент, парча вя с. шяклиндя олур. А.п.-дя битишдириъи кими синтетик гатранлар (мяс., епоксид, полиефир, фенолформалдещид), силисиум-цзви полимерляр, полиамидляр, полиимидляр, полисулфанатлар вя с., долдуруъу кими мцхтялиф цзви вя гейри-цзви материаллар истифадя едилир. Тяркибиндян асылы олараг шцшя-пластикляр (долдуруъусу шцшя-лиф), цзви пластикляр (долдуруъусу цзви лиф), бор-пластикляр (бор лифи), асбестли пластикляр (долдуруъусу асбестли лиф), карбон-пластикляр (долдуруъусу карбон лифи) вя с. нювляр вардыр. Лифли долдуруъулар А.п.-ин мющкямлийини, сяртлийини вя деформасийа габилиййятини, битишдириъиляр  ися монолитлийини тямин едир. Сыхлыьы 2000 кг/м3 олан шцшяпластикляр, 1550 кг/м3 олан карбонпластикляр вя 1350 кг/м3 олан цзви пластикляр даща эениш йайылмышдыр; онларын дартылмайа  давамлылыьы  уйьун  олараг 2.5,  1.8   вя   3.5   ЭПа,   еластиклик   модулу 70, 150 вя 80 ЭПа-дыр. А.п. 1940-ъы иллярдян електрик-изолйасийа, истиликдян горуйан,   коррозийайадавамлы   вя   конструксийа материаллары кими авиасийада, автомобил сянайесиндя вя дязэащгайырмада, кимйа машынгайырмасында, космик техникада, иншаатда вя с. тятбиг едилир.

  ARMATURLANMIŞ PLASTİKLƏR

  АРМАТУРЛАНМЫШ ПЛАСТИКЛЯР – полимер битишдириъидян (матрис) вя мющкямляндириъи (арматурлайыъы) лифли долдуруъудан ибарят композисийа  материаллары. Арматурлайыъы материаллар лифляр, гайтан, сап, лент, парча вя с. шяклиндя олур. А.п.-дя битишдириъи кими синтетик гатранлар (мяс., епоксид, полиефир, фенолформалдещид), силисиум-цзви полимерляр, полиамидляр, полиимидляр, полисулфанатлар вя с., долдуруъу кими мцхтялиф цзви вя гейри-цзви материаллар истифадя едилир. Тяркибиндян асылы олараг шцшя-пластикляр (долдуруъусу шцшя-лиф), цзви пластикляр (долдуруъусу цзви лиф), бор-пластикляр (бор лифи), асбестли пластикляр (долдуруъусу асбестли лиф), карбон-пластикляр (долдуруъусу карбон лифи) вя с. нювляр вардыр. Лифли долдуруъулар А.п.-ин мющкямлийини, сяртлийини вя деформасийа габилиййятини, битишдириъиляр  ися монолитлийини тямин едир. Сыхлыьы 2000 кг/м3 олан шцшяпластикляр, 1550 кг/м3 олан карбонпластикляр вя 1350 кг/м3 олан цзви пластикляр даща эениш йайылмышдыр; онларын дартылмайа  давамлылыьы  уйьун  олараг 2.5,  1.8   вя   3.5   ЭПа,   еластиклик   модулу 70, 150 вя 80 ЭПа-дыр. А.п. 1940-ъы иллярдян електрик-изолйасийа, истиликдян горуйан,   коррозийайадавамлы   вя   конструксийа материаллары кими авиасийада, автомобил сянайесиндя вя дязэащгайырмада, кимйа машынгайырмасында, космик техникада, иншаатда вя с. тятбиг едилир.