Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİLƏK YARIMADASI VƏ BÖYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI

  DİLӘK YARIMADASI VӘ BÖYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI – Türkiyәnin q.-indә, Aydın ili vә Quşadası r-nundadır. 1966 ildә Dilәk y-a-nın 10985 ha әrazisinә milli park statusu verilmişdir. 1994 ildә Böyük Menderes deltası da parkın әrazisinә daxil edilmiş vә parkın sah. 16690 ha-a çatmışdır. Parkın әrazisi Ramsar, Bern, Bioloji müxtәliflik haqqında vә Barselona konvensiyaları ilә qorunur. Әrazidә 800 bitki növü (8 növü endemikdir) yayılmışdır; heyvanlardan çöl qabanı, çaqqal, vaşaq, bölgә üçün nadir sayılan zolaqlı kaftar vә qaraqulaq var; 250 növ quş (qarabattaq, ağ vağ, sәhra müşgülü, ağquyruq dәniz qartalı, qıvrımlәlәk qutan vә s.) mәskunlaşmışdır. Dәniz faunası Egey dәnizinә xasdır.

  Диляк йарымадасы вя Бюйцк Мендерес Деллтасы Милли Паркы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİLƏK YARIMADASI VƏ BÖYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI

  DİLӘK YARIMADASI VӘ BÖYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI – Türkiyәnin q.-indә, Aydın ili vә Quşadası r-nundadır. 1966 ildә Dilәk y-a-nın 10985 ha әrazisinә milli park statusu verilmişdir. 1994 ildә Böyük Menderes deltası da parkın әrazisinә daxil edilmiş vә parkın sah. 16690 ha-a çatmışdır. Parkın әrazisi Ramsar, Bern, Bioloji müxtәliflik haqqında vә Barselona konvensiyaları ilә qorunur. Әrazidә 800 bitki növü (8 növü endemikdir) yayılmışdır; heyvanlardan çöl qabanı, çaqqal, vaşaq, bölgә üçün nadir sayılan zolaqlı kaftar vә qaraqulaq var; 250 növ quş (qarabattaq, ağ vağ, sәhra müşgülü, ağquyruq dәniz qartalı, qıvrımlәlәk qutan vә s.) mәskunlaşmışdır. Dәniz faunası Egey dәnizinә xasdır.

  Диляк йарымадасы вя Бюйцк Мендерес Деллтасы Милли Паркы.

  DİLƏK YARIMADASI VƏ BÖYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI

  DİLӘK YARIMADASI VӘ BÖYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI – Türkiyәnin q.-indә, Aydın ili vә Quşadası r-nundadır. 1966 ildә Dilәk y-a-nın 10985 ha әrazisinә milli park statusu verilmişdir. 1994 ildә Böyük Menderes deltası da parkın әrazisinә daxil edilmiş vә parkın sah. 16690 ha-a çatmışdır. Parkın әrazisi Ramsar, Bern, Bioloji müxtәliflik haqqında vә Barselona konvensiyaları ilә qorunur. Әrazidә 800 bitki növü (8 növü endemikdir) yayılmışdır; heyvanlardan çöl qabanı, çaqqal, vaşaq, bölgә üçün nadir sayılan zolaqlı kaftar vә qaraqulaq var; 250 növ quş (qarabattaq, ağ vağ, sәhra müşgülü, ağquyruq dәniz qartalı, qıvrımlәlәk qutan vә s.) mәskunlaşmışdır. Dәniz faunası Egey dәnizinә xasdır.

  Диляк йарымадасы вя Бюйцк Мендерес Деллтасы Милли Паркы.