Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİLHƏYAT

  ДИЛЩЯЙАТ Хялфя (? – тягр. 1737, Истанбул ?) – 18 ясрдя йашамыш тцрк гадын бястякары. Щяйаты щаггында мялумат аздыр; сарайда йашамыш вя
  хялфя рцтбясини дашымышдыр. Мянбялярдя 100-дян артыг ясяри олдуьу гейд едилир. Лакин Д.Х.-нин дюврцмцзядяк 12 бястяси эялиб чатмышдыр. Классик тцрк мусигисинин ящямиййятли юрнякляриндян олан бу ясярляриндя мцяллиф рямял, дюври-кябир, хяфиф мцхяммяс кими цсуллардан истифадя етмишдир. “Евъара пешрев” вя “Щцсейни саз сямаиси” ясярляри йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. Диэяр ясярляри арасында “Раст бястя”, “Мащур бястя”, “Сяба бястя” вя с. вар. Д.Х. щямчинин тянбур чалмыш, бязи бястяляринин сюзлярини дя юзц йазмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİLHƏYAT

  ДИЛЩЯЙАТ Хялфя (? – тягр. 1737, Истанбул ?) – 18 ясрдя йашамыш тцрк гадын бястякары. Щяйаты щаггында мялумат аздыр; сарайда йашамыш вя
  хялфя рцтбясини дашымышдыр. Мянбялярдя 100-дян артыг ясяри олдуьу гейд едилир. Лакин Д.Х.-нин дюврцмцзядяк 12 бястяси эялиб чатмышдыр. Классик тцрк мусигисинин ящямиййятли юрнякляриндян олан бу ясярляриндя мцяллиф рямял, дюври-кябир, хяфиф мцхяммяс кими цсуллардан истифадя етмишдир. “Евъара пешрев” вя “Щцсейни саз сямаиси” ясярляри йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. Диэяр ясярляри арасында “Раст бястя”, “Мащур бястя”, “Сяба бястя” вя с. вар. Д.Х. щямчинин тянбур чалмыш, бязи бястяляринин сюзлярини дя юзц йазмышдыр.

  DİLHƏYAT

  ДИЛЩЯЙАТ Хялфя (? – тягр. 1737, Истанбул ?) – 18 ясрдя йашамыш тцрк гадын бястякары. Щяйаты щаггында мялумат аздыр; сарайда йашамыш вя
  хялфя рцтбясини дашымышдыр. Мянбялярдя 100-дян артыг ясяри олдуьу гейд едилир. Лакин Д.Х.-нин дюврцмцзядяк 12 бястяси эялиб чатмышдыр. Классик тцрк мусигисинин ящямиййятли юрнякляриндян олан бу ясярляриндя мцяллиф рямял, дюври-кябир, хяфиф мцхяммяс кими цсуллардан истифадя етмишдир. “Евъара пешрев” вя “Щцсейни саз сямаиси” ясярляри йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. Диэяр ясярляри арасында “Раст бястя”, “Мащур бястя”, “Сяба бястя” вя с. вар. Д.Х. щямчинин тянбур чалмыш, бязи бястяляринин сюзлярини дя юзц йазмышдыр.