Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİLİN DİFERENSİASİYASI

  ДИЛИН ДИФЕРЕНСИАСИЙАСЫ – айры-айры хариъи амиллярин тясири алтында бир дилин мцхтялиф нюв вя вариантларынын йаранмасы. Цч типи сечилир. Дилин я р а з и диференсиасийасы онун бязи яразилярдя, бир гайда олараг, там йайылмасы нятиъясиндя баш верир вя диалектлярин йаранмасына эятириб чыхарыр. И н т е р  я р а з и диференсиасийа (ъоьрафи вя сийаси бюлэц нятиъясиндя дилин йени яразилярдя йайылмасы) дилин мцстягил вариантларынын (мяс., инэилис дилинин Британийа варианты иля мцгайисяли Америка, Канада, Австралийа вариантлары; испан дилинин Латын Америкасы варианты; алман дилинин Исвечря варианты) йаранмасына, с о с и а л диференсиасийа (дил коллективинин сосиал тябягяляшмясинин тясири иля баш верян) сосиал диалектлярин (пешя жаргонлары, эянъляр сленги, дилин киши вя гадын мцхтялифлийи вя с.; бах Гадын дили) йаранмасына эятириб чыхарыр.


  Д.д. дилин инкишафынын тябии тарихи просесидир; онун давамы йени диллярин йаранмасына апаран диалект массивинин диверэенсийасы ола биляр (бах Улу дил).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİLİN DİFERENSİASİYASI

  ДИЛИН ДИФЕРЕНСИАСИЙАСЫ – айры-айры хариъи амиллярин тясири алтында бир дилин мцхтялиф нюв вя вариантларынын йаранмасы. Цч типи сечилир. Дилин я р а з и диференсиасийасы онун бязи яразилярдя, бир гайда олараг, там йайылмасы нятиъясиндя баш верир вя диалектлярин йаранмасына эятириб чыхарыр. И н т е р  я р а з и диференсиасийа (ъоьрафи вя сийаси бюлэц нятиъясиндя дилин йени яразилярдя йайылмасы) дилин мцстягил вариантларынын (мяс., инэилис дилинин Британийа варианты иля мцгайисяли Америка, Канада, Австралийа вариантлары; испан дилинин Латын Америкасы варианты; алман дилинин Исвечря варианты) йаранмасына, с о с и а л диференсиасийа (дил коллективинин сосиал тябягяляшмясинин тясири иля баш верян) сосиал диалектлярин (пешя жаргонлары, эянъляр сленги, дилин киши вя гадын мцхтялифлийи вя с.; бах Гадын дили) йаранмасына эятириб чыхарыр.


  Д.д. дилин инкишафынын тябии тарихи просесидир; онун давамы йени диллярин йаранмасына апаран диалект массивинин диверэенсийасы ола биляр (бах Улу дил).

  DİLİN DİFERENSİASİYASI

  ДИЛИН ДИФЕРЕНСИАСИЙАСЫ – айры-айры хариъи амиллярин тясири алтында бир дилин мцхтялиф нюв вя вариантларынын йаранмасы. Цч типи сечилир. Дилин я р а з и диференсиасийасы онун бязи яразилярдя, бир гайда олараг, там йайылмасы нятиъясиндя баш верир вя диалектлярин йаранмасына эятириб чыхарыр. И н т е р  я р а з и диференсиасийа (ъоьрафи вя сийаси бюлэц нятиъясиндя дилин йени яразилярдя йайылмасы) дилин мцстягил вариантларынын (мяс., инэилис дилинин Британийа варианты иля мцгайисяли Америка, Канада, Австралийа вариантлары; испан дилинин Латын Америкасы варианты; алман дилинин Исвечря варианты) йаранмасына, с о с и а л диференсиасийа (дил коллективинин сосиал тябягяляшмясинин тясири иля баш верян) сосиал диалектлярин (пешя жаргонлары, эянъляр сленги, дилин киши вя гадын мцхтялифлийи вя с.; бах Гадын дили) йаранмасына эятириб чыхарыр.


  Д.д. дилин инкишафынын тябии тарихи просесидир; онун давамы йени диллярин йаранмасына апаран диалект массивинин диверэенсийасы ола биляр (бах Улу дил).