Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİLKEŞ

  ДИЛКЕШ – Шур аилясиня дахил олан кичик формалы Шащназ муьамынын шюбяляриндян бири. Вилайяти-дилкеш дя дейилир. Раст, Мащур муьамларында раст мягамындан шур мягамына кечмяк вя шур мягамында импровизя ифа цчцн чох вахт Вилайяти шюбясини явяз едир. 5 шюбядян (Дилкеш, Щаъыйани, Байати-Яъям, Пящляви, Дилкеш) ибарят кичик муьам да мювъуддур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİLKEŞ

  ДИЛКЕШ – Шур аилясиня дахил олан кичик формалы Шащназ муьамынын шюбяляриндян бири. Вилайяти-дилкеш дя дейилир. Раст, Мащур муьамларында раст мягамындан шур мягамына кечмяк вя шур мягамында импровизя ифа цчцн чох вахт Вилайяти шюбясини явяз едир. 5 шюбядян (Дилкеш, Щаъыйани, Байати-Яъям, Пящляви, Дилкеш) ибарят кичик муьам да мювъуддур.

  DİLKEŞ

  ДИЛКЕШ – Шур аилясиня дахил олан кичик формалы Шащназ муьамынын шюбяляриндян бири. Вилайяти-дилкеш дя дейилир. Раст, Мащур муьамларында раст мягамындан шур мягамына кечмяк вя шур мягамында импровизя ифа цчцн чох вахт Вилайяти шюбясини явяз едир. 5 шюбядян (Дилкеш, Щаъыйани, Байати-Яъям, Пящляви, Дилкеш) ибарят кичик муьам да мювъуддур.