Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "DİLQƏM"

  “ДИЛГЯМ” – Азярб. мяhяббят дастаны. Ашыг Дилгямин hяйатындан бяhс едир. Дилгямин севиб hяйат гурдуьу Телли ханым ондан айрылдыгдан сонра о, дярдини саза-сюзя баьлайыр, кечирдийи кядярли эцнляриня шеирляр гошур. Дилгямин вяфатындан сонра ашыглар дастаны hям бцтювляшдирмиш, hям дя йени вариантларыны йаратмышлар. Дастанын бир варианты “Йяhйа бяй вя Досту ханым” ады иля чап олунмуш, шеирляринин бир гисми Дилгямин шеирляр китабына (1975) дахил едилмишдир.


  М я т н: Йяhйа бяй вя Досту ханым. “Азярбайъан халг дастанлары” китабында. Б., 1980.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "DİLQƏM"

  “ДИЛГЯМ” – Азярб. мяhяббят дастаны. Ашыг Дилгямин hяйатындан бяhс едир. Дилгямин севиб hяйат гурдуьу Телли ханым ондан айрылдыгдан сонра о, дярдини саза-сюзя баьлайыр, кечирдийи кядярли эцнляриня шеирляр гошур. Дилгямин вяфатындан сонра ашыглар дастаны hям бцтювляшдирмиш, hям дя йени вариантларыны йаратмышлар. Дастанын бир варианты “Йяhйа бяй вя Досту ханым” ады иля чап олунмуш, шеирляринин бир гисми Дилгямин шеирляр китабына (1975) дахил едилмишдир.


  М я т н: Йяhйа бяй вя Досту ханым. “Азярбайъан халг дастанлары” китабында. Б., 1980.

  "DİLQƏM"

  “ДИЛГЯМ” – Азярб. мяhяббят дастаны. Ашыг Дилгямин hяйатындан бяhс едир. Дилгямин севиб hяйат гурдуьу Телли ханым ондан айрылдыгдан сонра о, дярдини саза-сюзя баьлайыр, кечирдийи кядярли эцнляриня шеирляр гошур. Дилгямин вяфатындан сонра ашыглар дастаны hям бцтювляшдирмиш, hям дя йени вариантларыны йаратмышлар. Дастанын бир варианты “Йяhйа бяй вя Досту ханым” ады иля чап олунмуш, шеирляринин бир гисми Дилгямин шеирляр китабына (1975) дахил едилмишдир.


  М я т н: Йяhйа бяй вя Досту ханым. “Азярбайъан халг дастанлары” китабында. Б., 1980.