Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİLSUZ

  ДИЛСУЗ Мяhяммядямин (?, Тябриз –1834 илдян сонра, Тябриз) –19 яср Азярб. шаири. Щяйаты щаггында мялумат аздыр. Азярб. вя фарс дилляриндя йазмышдыр. 6500 мисралыг диванында гязял, гясидя, рцбаи, мцхяммяс, тяръибянд вя тяркиббяндляри, мядhиййя, мярсийя, щяъв, шикайятнамя вя мяктублары топланмышдыр. Иътимаи мязмунлу шеирляриндя йохсуллугдан, зяманядян шикайят мотивляри яксини тапмышдыр. “Буьда hаггында” шеириня С.Я.Ширвани нязиря йазмышдыр. Диваны дяфялярля (1868, 1878, 1902, 1904, 1918 иллярдя) Тябриздя няшр олунмушдур.


  Яд.:  К ю ч я р л Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ. 2, Б., 2005.


  Я с я р л я р и: Шеирляр, “Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты антолоэийасы” китабында. Ъ.I. Б., 1981.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİLSUZ

  ДИЛСУЗ Мяhяммядямин (?, Тябриз –1834 илдян сонра, Тябриз) –19 яср Азярб. шаири. Щяйаты щаггында мялумат аздыр. Азярб. вя фарс дилляриндя йазмышдыр. 6500 мисралыг диванында гязял, гясидя, рцбаи, мцхяммяс, тяръибянд вя тяркиббяндляри, мядhиййя, мярсийя, щяъв, шикайятнамя вя мяктублары топланмышдыр. Иътимаи мязмунлу шеирляриндя йохсуллугдан, зяманядян шикайят мотивляри яксини тапмышдыр. “Буьда hаггында” шеириня С.Я.Ширвани нязиря йазмышдыр. Диваны дяфялярля (1868, 1878, 1902, 1904, 1918 иллярдя) Тябриздя няшр олунмушдур.


  Яд.:  К ю ч я р л Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ. 2, Б., 2005.


  Я с я р л я р и: Шеирляр, “Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты антолоэийасы” китабында. Ъ.I. Б., 1981.

  DİLSUZ

  ДИЛСУЗ Мяhяммядямин (?, Тябриз –1834 илдян сонра, Тябриз) –19 яср Азярб. шаири. Щяйаты щаггында мялумат аздыр. Азярб. вя фарс дилляриндя йазмышдыр. 6500 мисралыг диванында гязял, гясидя, рцбаи, мцхяммяс, тяръибянд вя тяркиббяндляри, мядhиййя, мярсийя, щяъв, шикайятнамя вя мяктублары топланмышдыр. Иътимаи мязмунлу шеирляриндя йохсуллугдан, зяманядян шикайят мотивляри яксини тапмышдыр. “Буьда hаггында” шеириня С.Я.Ширвани нязиря йазмышдыр. Диваны дяфялярля (1868, 1878, 1902, 1904, 1918 иллярдя) Тябриздя няшр олунмушдур.


  Яд.:  К ю ч я р л Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Ъ. 2, Б., 2005.


  Я с я р л я р и: Шеирляр, “Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты антолоэийасы” китабында. Ъ.I. Б., 1981.