Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİMETİLHİDRAZİNLƏR

  ДИМЕТИЛЩИДРАЗИНЛЯР – щидразинин тяркибиндя ики метил явязляйиъи олан цзви тюрямяляри, симметрик 1,2-диметилщидразин ЪЩ3НЩ–НЩЪЩ3 вя
  гейри-симметрик 1,1-диметилщидразин (ЪЩ3)2Н–НЩ2. Ди- метилщидразин практики ящямиййят кясб едир; щигроскопик майедир, тгайн.62,5– 63,8°Ъ. Су, етанол вя диетил ефири иля гейри-мящдуд гарышыр; гцввятли ясасдыр, щавада тядриъян оксидляшир, 270°Ъ-дя юз-юзцня алышыр. Д. buxarının щава иля hяъмcя 2– 99% гарышыьы партлайыш тящлцкялидир. 1,1- Диметилщидразин ракет йанаъаьынын (щептил) йанар компонентидир. Зящярлидир.


  Яд.:
  Иоффе Б.В., Кузнецов М.А. и др. Химия органических производных гидразина. Л., 1979; Химия и технология компонентов жидкого ракетного топлива. Л., 1983.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİMETİLHİDRAZİNLƏR

  ДИМЕТИЛЩИДРАЗИНЛЯР – щидразинин тяркибиндя ики метил явязляйиъи олан цзви тюрямяляри, симметрик 1,2-диметилщидразин ЪЩ3НЩ–НЩЪЩ3 вя
  гейри-симметрик 1,1-диметилщидразин (ЪЩ3)2Н–НЩ2. Ди- метилщидразин практики ящямиййят кясб едир; щигроскопик майедир, тгайн.62,5– 63,8°Ъ. Су, етанол вя диетил ефири иля гейри-мящдуд гарышыр; гцввятли ясасдыр, щавада тядриъян оксидляшир, 270°Ъ-дя юз-юзцня алышыр. Д. buxarının щава иля hяъмcя 2– 99% гарышыьы партлайыш тящлцкялидир. 1,1- Диметилщидразин ракет йанаъаьынын (щептил) йанар компонентидир. Зящярлидир.


  Яд.:
  Иоффе Б.В., Кузнецов М.А. и др. Химия органических производных гидразина. Л., 1979; Химия и технология компонентов жидкого ракетного топлива. Л., 1983.

  DİMETİLHİDRAZİNLƏR

  ДИМЕТИЛЩИДРАЗИНЛЯР – щидразинин тяркибиндя ики метил явязляйиъи олан цзви тюрямяляри, симметрик 1,2-диметилщидразин ЪЩ3НЩ–НЩЪЩ3 вя
  гейри-симметрик 1,1-диметилщидразин (ЪЩ3)2Н–НЩ2. Ди- метилщидразин практики ящямиййят кясб едир; щигроскопик майедир, тгайн.62,5– 63,8°Ъ. Су, етанол вя диетил ефири иля гейри-мящдуд гарышыр; гцввятли ясасдыр, щавада тядриъян оксидляшир, 270°Ъ-дя юз-юзцня алышыр. Д. buxarının щава иля hяъмcя 2– 99% гарышыьы партлайыш тящлцкялидир. 1,1- Диметилщидразин ракет йанаъаьынын (щептил) йанар компонентидир. Зящярлидир.


  Яд.:
  Иоффе Б.В., Кузнецов М.А. и др. Химия органических производных гидразина. Л., 1979; Химия и технология компонентов жидкого ракетного топлива. Л., 1983.