Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİMİTRİADİ

  ДИМИТРИÁДИ Одиссей Ахиллесович (7.7.1908, Батуми – 28.4.2005, Тбилиси) – эцръц дирижору, ССРИ халг артисти (1958). Эцръ. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1978). Йунан таъири аилясиндя анадан олмушдур. 1936 илдя И.А. Мусинин синфи цзря Ленинград консерваторийасыны битирмишдир. 1933–37 иллярдя Абхазийа (Сухуми) симфоник орк.-ня рящбярлик етмишдир. 1937–47 иллярдя Эцръ. Опера вя Балет Театрынын дирижору, 1952–65 вя 1973–91 иллярдя баш дирижору ишлямишдир. 1947–52 иллярдя Эцръцстан Симфоник орк.-нин баш дирижору, 1965–73 иллярдя Москва Бюйцк Театрынын апарыъы дирижорларындан бири олмушдур. Москва (1968–73) вя Тбилиси (1961–91, фасилялярля) консерваторийаларынын профессору олмушдур. Дцнйанын бюйцк орк.-ляри иля чыхыш етмишдир. 1974 илдян тез-тез Йунаныстанда консертляр вермиш, Афинада Милли Опера Театрында М.П. Мусоргскинин “Борис Годунов” (1985) операсыны тамашайа гоймушдур. Йунан мусигисини тяблиь етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİMİTRİADİ

  ДИМИТРИÁДИ Одиссей Ахиллесович (7.7.1908, Батуми – 28.4.2005, Тбилиси) – эцръц дирижору, ССРИ халг артисти (1958). Эцръ. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1978). Йунан таъири аилясиндя анадан олмушдур. 1936 илдя И.А. Мусинин синфи цзря Ленинград консерваторийасыны битирмишдир. 1933–37 иллярдя Абхазийа (Сухуми) симфоник орк.-ня рящбярлик етмишдир. 1937–47 иллярдя Эцръ. Опера вя Балет Театрынын дирижору, 1952–65 вя 1973–91 иллярдя баш дирижору ишлямишдир. 1947–52 иллярдя Эцръцстан Симфоник орк.-нин баш дирижору, 1965–73 иллярдя Москва Бюйцк Театрынын апарыъы дирижорларындан бири олмушдур. Москва (1968–73) вя Тбилиси (1961–91, фасилялярля) консерваторийаларынын профессору олмушдур. Дцнйанын бюйцк орк.-ляри иля чыхыш етмишдир. 1974 илдян тез-тез Йунаныстанда консертляр вермиш, Афинада Милли Опера Театрында М.П. Мусоргскинин “Борис Годунов” (1985) операсыны тамашайа гоймушдур. Йунан мусигисини тяблиь етмишдир.

  DİMİTRİADİ

  ДИМИТРИÁДИ Одиссей Ахиллесович (7.7.1908, Батуми – 28.4.2005, Тбилиси) – эцръц дирижору, ССРИ халг артисти (1958). Эцръ. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1978). Йунан таъири аилясиндя анадан олмушдур. 1936 илдя И.А. Мусинин синфи цзря Ленинград консерваторийасыны битирмишдир. 1933–37 иллярдя Абхазийа (Сухуми) симфоник орк.-ня рящбярлик етмишдир. 1937–47 иллярдя Эцръ. Опера вя Балет Театрынын дирижору, 1952–65 вя 1973–91 иллярдя баш дирижору ишлямишдир. 1947–52 иллярдя Эцръцстан Симфоник орк.-нин баш дирижору, 1965–73 иллярдя Москва Бюйцк Театрынын апарыъы дирижорларындан бири олмушдур. Москва (1968–73) вя Тбилиси (1961–91, фасилялярля) консерваторийаларынын профессору олмушдур. Дцнйанын бюйцк орк.-ляри иля чыхыш етмишдир. 1974 илдян тез-тез Йунаныстанда консертляр вермиш, Афинада Милли Опера Театрында М.П. Мусоргскинин “Борис Годунов” (1985) операсыны тамашайа гоймушдур. Йунан мусигисини тяблиь етмишдир.