Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİMOV

  ДИМОВ Димитр (25.6.1909, Ловеч –1.4.1966, Бухарест, Софийада дяфн едилмишдир) – болгар йазычысы. Димитров мцкафаты лауреаты (1953). Забит аилясиндя анадан олмушдур. Софийа ун-тини битирмишдир (1934); анатомийа проф.-у (1953), Болгарыстан Йазычылар Иттифагынын сядри олмушдур (1964–66). 1932 илдян чап олунмаьа башламышдыр. Д.-ун психоложи романларында щадисяляр бюйцк тарихи тялатцмляр фонунда инкишаф едир: Биринъи дцнйа мцщарибяси (“Поручик Бентс”, 1938), Испанийада вятяндаш мцщарибяси (“Мящкум црякляр”, 1945; 1975 илдя екранлашдырылмышдыр), Икинъи дцнйа мцщарибяси вя яряфяси (“Тцтцн”, 1951; 1961 илдя екранлашдырылмышдыр). “Тцтцн” романы кяскин тянгидя мяруз галмыш, сосиалист реализми естетикасына уйьун йенидян ишлянмишдир. “Кечмиши олан гадынлар” (1959) сатирик комедийасы, “Тягсиркар”“ (1960), “Арко Ирисдя тяняффцс” (1963) драмлары вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİMOV

  ДИМОВ Димитр (25.6.1909, Ловеч –1.4.1966, Бухарест, Софийада дяфн едилмишдир) – болгар йазычысы. Димитров мцкафаты лауреаты (1953). Забит аилясиндя анадан олмушдур. Софийа ун-тини битирмишдир (1934); анатомийа проф.-у (1953), Болгарыстан Йазычылар Иттифагынын сядри олмушдур (1964–66). 1932 илдян чап олунмаьа башламышдыр. Д.-ун психоложи романларында щадисяляр бюйцк тарихи тялатцмляр фонунда инкишаф едир: Биринъи дцнйа мцщарибяси (“Поручик Бентс”, 1938), Испанийада вятяндаш мцщарибяси (“Мящкум црякляр”, 1945; 1975 илдя екранлашдырылмышдыр), Икинъи дцнйа мцщарибяси вя яряфяси (“Тцтцн”, 1951; 1961 илдя екранлашдырылмышдыр). “Тцтцн” романы кяскин тянгидя мяруз галмыш, сосиалист реализми естетикасына уйьун йенидян ишлянмишдир. “Кечмиши олан гадынлар” (1959) сатирик комедийасы, “Тягсиркар”“ (1960), “Арко Ирисдя тяняффцс” (1963) драмлары вар.

  DİMOV

  ДИМОВ Димитр (25.6.1909, Ловеч –1.4.1966, Бухарест, Софийада дяфн едилмишдир) – болгар йазычысы. Димитров мцкафаты лауреаты (1953). Забит аилясиндя анадан олмушдур. Софийа ун-тини битирмишдир (1934); анатомийа проф.-у (1953), Болгарыстан Йазычылар Иттифагынын сядри олмушдур (1964–66). 1932 илдян чап олунмаьа башламышдыр. Д.-ун психоложи романларында щадисяляр бюйцк тарихи тялатцмляр фонунда инкишаф едир: Биринъи дцнйа мцщарибяси (“Поручик Бентс”, 1938), Испанийада вятяндаш мцщарибяси (“Мящкум црякляр”, 1945; 1975 илдя екранлашдырылмышдыр), Икинъи дцнйа мцщарибяси вя яряфяси (“Тцтцн”, 1951; 1961 илдя екранлашдырылмышдыр). “Тцтцн” романы кяскин тянгидя мяруз галмыш, сосиалист реализми естетикасына уйьун йенидян ишлянмишдир. “Кечмиши олан гадынлар” (1959) сатирик комедийасы, “Тягсиркар”“ (1960), “Арко Ирисдя тяняффцс” (1963) драмлары вар.