Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİNAMOMETRİK

  ДИНАМОМЕТРИК ТЯКЯР – автомобилин тякярляриндя дарты вя йа тормоз (яйляъ) гцввясини тяйин етмяк цчцн гурьу. Д.т. юлчмя гурьусу (йайлы, щидравлик, йахуд електрик вериъиси вя йазма гурьусу) олан тякярдян ибарятдир. Бязян ади автомобил тякяри явязиня дя гурашдырылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİNAMOMETRİK

  ДИНАМОМЕТРИК ТЯКЯР – автомобилин тякярляриндя дарты вя йа тормоз (яйляъ) гцввясини тяйин етмяк цчцн гурьу. Д.т. юлчмя гурьусу (йайлы, щидравлик, йахуд електрик вериъиси вя йазма гурьусу) олан тякярдян ибарятдир. Бязян ади автомобил тякяри явязиня дя гурашдырылыр.

  DİNAMOMETRİK

  ДИНАМОМЕТРИК ТЯКЯР – автомобилин тякярляриндя дарты вя йа тормоз (яйляъ) гцввясини тяйин етмяк цчцн гурьу. Д.т. юлчмя гурьусу (йайлы, щидравлик, йахуд електрик вериъиси вя йазма гурьусу) олан тякярдян ибарятдир. Бязян ади автомобил тякяри явязиня дя гурашдырылыр.