Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ERNST Rixard Robert

  ERNST Rixard Robert (d.14.8.1933, Vintertur, İsveçrә) – fiziki kimya sahәsindә isveçrәli alim, Nobel mükafatı laureatı (1991). Alman Tәbiәtşünaslıq Akademiyasının (1991) vә ABŞ Milli Elmlәr Akademiyasının (1991) üzvü. Sürix Ali Texniki Mәktәbini bitirmişdir (1957). “Varian” şirkәtindә kimyaçı- tәdqiqatçı  (1962–68), 1968–98 illәrdә Sürix Ali Texniki Mәktәbindә (1976 ildәn prof.) işlәmişdir. Əsas elmi işlәri nüvә maqnit rezonansı (NMR) spektroskopiyasına vә onun kimyada, tibdә tәtbiqinә hәsr edilmişdir. Metodun hәssaslığının әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırılması üsulunu tapmışdır. Üsul tezliyә görә tәdricәn açılmanın qısa intensiv radiotezlikli impulslarla әvәz edilmәsinә vә sonradan Furye çevrilmәsi vasitәsilә nüvә maqnit rezonansı spektrlәrinin alınmasına әsaslanır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ERNST Rixard Robert

  ERNST Rixard Robert (d.14.8.1933, Vintertur, İsveçrә) – fiziki kimya sahәsindә isveçrәli alim, Nobel mükafatı laureatı (1991). Alman Tәbiәtşünaslıq Akademiyasının (1991) vә ABŞ Milli Elmlәr Akademiyasının (1991) üzvü. Sürix Ali Texniki Mәktәbini bitirmişdir (1957). “Varian” şirkәtindә kimyaçı- tәdqiqatçı  (1962–68), 1968–98 illәrdә Sürix Ali Texniki Mәktәbindә (1976 ildәn prof.) işlәmişdir. Əsas elmi işlәri nüvә maqnit rezonansı (NMR) spektroskopiyasına vә onun kimyada, tibdә tәtbiqinә hәsr edilmişdir. Metodun hәssaslığının әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırılması üsulunu tapmışdır. Üsul tezliyә görә tәdricәn açılmanın qısa intensiv radiotezlikli impulslarla әvәz edilmәsinә vә sonradan Furye çevrilmәsi vasitәsilә nüvә maqnit rezonansı spektrlәrinin alınmasına әsaslanır.

  ERNST Rixard Robert

  ERNST Rixard Robert (d.14.8.1933, Vintertur, İsveçrә) – fiziki kimya sahәsindә isveçrәli alim, Nobel mükafatı laureatı (1991). Alman Tәbiәtşünaslıq Akademiyasının (1991) vә ABŞ Milli Elmlәr Akademiyasının (1991) üzvü. Sürix Ali Texniki Mәktәbini bitirmişdir (1957). “Varian” şirkәtindә kimyaçı- tәdqiqatçı  (1962–68), 1968–98 illәrdә Sürix Ali Texniki Mәktәbindә (1976 ildәn prof.) işlәmişdir. Əsas elmi işlәri nüvә maqnit rezonansı (NMR) spektroskopiyasına vә onun kimyada, tibdә tәtbiqinә hәsr edilmişdir. Metodun hәssaslığının әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırılması üsulunu tapmışdır. Üsul tezliyә görә tәdricәn açılmanın qısa intensiv radiotezlikli impulslarla әvәz edilmәsinә vә sonradan Furye çevrilmәsi vasitәsilә nüvә maqnit rezonansı spektrlәrinin alınmasına әsaslanır.