Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  EROZİYA BAZİSİ

  ERÓZİYA BAZİSİ – çayların töküldüyü hövzәnin sәviyyәsi. Ümumi (yaxud әsas) E.b. dünya okeanının sәviyyәsidir. Yerli (yaxud müvәqqәti) E.b.-lәri (axar göllәr, çay qollarının әsas çaya töküldüyü yerlәr, elәcә dә çayın dәrininә eroziyasını lәngidәn vә astanaların әmәlә gәlmәsinә sәbәb olan möhkәm süxurların sәthә çıxdığı yerlәr) dә var. E.b.-nin yüksәkliyinin dәyişmәsi (dәniz sәviyyәsinin tәrәddüdü, Yer qabığının әsri hәrәkәti) çay dәrәlәrinin dәrinlәşmәsi, yaxud çöküntülәrlә dolması ilә müşayiәt olunur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  EROZİYA BAZİSİ

  ERÓZİYA BAZİSİ – çayların töküldüyü hövzәnin sәviyyәsi. Ümumi (yaxud әsas) E.b. dünya okeanının sәviyyәsidir. Yerli (yaxud müvәqqәti) E.b.-lәri (axar göllәr, çay qollarının әsas çaya töküldüyü yerlәr, elәcә dә çayın dәrininә eroziyasını lәngidәn vә astanaların әmәlә gәlmәsinә sәbәb olan möhkәm süxurların sәthә çıxdığı yerlәr) dә var. E.b.-nin yüksәkliyinin dәyişmәsi (dәniz sәviyyәsinin tәrәddüdü, Yer qabığının әsri hәrәkәti) çay dәrәlәrinin dәrinlәşmәsi, yaxud çöküntülәrlә dolması ilә müşayiәt olunur.

  EROZİYA BAZİSİ

  ERÓZİYA BAZİSİ – çayların töküldüyü hövzәnin sәviyyәsi. Ümumi (yaxud әsas) E.b. dünya okeanının sәviyyәsidir. Yerli (yaxud müvәqqәti) E.b.-lәri (axar göllәr, çay qollarının әsas çaya töküldüyü yerlәr, elәcә dә çayın dәrininә eroziyasını lәngidәn vә astanaların әmәlә gәlmәsinә sәbәb olan möhkәm süxurların sәthә çıxdığı yerlәr) dә var. E.b.-nin yüksәkliyinin dәyişmәsi (dәniz sәviyyәsinin tәrәddüdü, Yer qabığının әsri hәrәkәti) çay dәrәlәrinin dәrinlәşmәsi, yaxud çöküntülәrlә dolması ilә müşayiәt olunur.