Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  EROZİYA VƏ SUVARMA İNSTİTUTU

  ERÓZİYA VƏ SUVARMA  İNSTİTUTU, AMEA-nın Eroziya vә Suvarma İn-tu – x.t. әhәmiyyәtli meşә zolaqlarının salınması vә torpaq eroziyası problemlәrinin inkişaf areallarının öyrәnilmәsi vә ona qarşı mübarizә tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması ilә mәşğul olan elmi müәssisә. 1949 ildә Elmi Tәdqiqat Torpaq Eroziya Stansiyası adı ilә yaradılmışdır. İlk rәhbәri K.Əlәkbәrov olmuşdur. 1950 ildә EA-nın tәrkibinә keçirilmişdir. 1961 ildә Elmi Tәdqiqat Eroziya Bölmәsi adı ilә yenidәn qurulmuş, 1964 ildә Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin tәrkibinә daxil edilmişdir. 1997 ilәdәk Aqroekologiya Elm Mәrkәzi kimi fәaliyyәt göstәrmişdir.

  Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq 1997 ildә ölkәdә tәbii resursların (su vә torpaq) mühafizәsi vә sәmәrәli istifadәsindә, eroziya proseslәrinin qarşısının alınmasında elmi-praktiki әhәmiyyәtli iki elmi istiqamәtin (torpaq eroziyasının tәdqiqi vә suvarma problemlәri) inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә “İmpuls” Elm-İstehsalat Birliyi vә Aqroekologiya Elm Mәrkәzi birlәşdirilib Eroziya vә Suvarma Elm-İstehsalat Mәrkәzi yaradıldı. Bu mәrkәz 2000 ildәn resp.-da aqrar islahatlarla bağlı Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin tabeliyindә Elmi Tәdqiqat Eroziya vә Suvarma İn-tu adlandırıldı. 2011 ildә in-t AMEA-nın tabeliyinә verilmiş, 2013 ildәn Aqrar Elmlәr Bölmәsinin strukturundadır.

  İn-tun 4 tәdqiqat şöbәsi, 1 fiziki-kimyәvi analizlәr laboratoriyası, inzibati bölmәlәri vә Şamaxı Tәcrübә-Sınaq bazası var. İn-tda 134 әmәkdaş, o cümlәdәn 4 e.d., 27 fәlsәfә doktoru çalışır. Tәdqiqatların nәticәlәrini әks etdirәn 150-dәn çox elmi mәqalә (50-әdәk mәqalә xarici jurnallarda) dәrc olunmuşdur. 2 monoqrafiya vә 1 dәrslik buraxılmış, 3 elmi ixtiradan 2-si patent almışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  EROZİYA VƏ SUVARMA İNSTİTUTU

  ERÓZİYA VƏ SUVARMA  İNSTİTUTU, AMEA-nın Eroziya vә Suvarma İn-tu – x.t. әhәmiyyәtli meşә zolaqlarının salınması vә torpaq eroziyası problemlәrinin inkişaf areallarının öyrәnilmәsi vә ona qarşı mübarizә tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması ilә mәşğul olan elmi müәssisә. 1949 ildә Elmi Tәdqiqat Torpaq Eroziya Stansiyası adı ilә yaradılmışdır. İlk rәhbәri K.Əlәkbәrov olmuşdur. 1950 ildә EA-nın tәrkibinә keçirilmişdir. 1961 ildә Elmi Tәdqiqat Eroziya Bölmәsi adı ilә yenidәn qurulmuş, 1964 ildә Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin tәrkibinә daxil edilmişdir. 1997 ilәdәk Aqroekologiya Elm Mәrkәzi kimi fәaliyyәt göstәrmişdir.

  Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq 1997 ildә ölkәdә tәbii resursların (su vә torpaq) mühafizәsi vә sәmәrәli istifadәsindә, eroziya proseslәrinin qarşısının alınmasında elmi-praktiki әhәmiyyәtli iki elmi istiqamәtin (torpaq eroziyasının tәdqiqi vә suvarma problemlәri) inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә “İmpuls” Elm-İstehsalat Birliyi vә Aqroekologiya Elm Mәrkәzi birlәşdirilib Eroziya vә Suvarma Elm-İstehsalat Mәrkәzi yaradıldı. Bu mәrkәz 2000 ildәn resp.-da aqrar islahatlarla bağlı Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin tabeliyindә Elmi Tәdqiqat Eroziya vә Suvarma İn-tu adlandırıldı. 2011 ildә in-t AMEA-nın tabeliyinә verilmiş, 2013 ildәn Aqrar Elmlәr Bölmәsinin strukturundadır.

  İn-tun 4 tәdqiqat şöbәsi, 1 fiziki-kimyәvi analizlәr laboratoriyası, inzibati bölmәlәri vә Şamaxı Tәcrübә-Sınaq bazası var. İn-tda 134 әmәkdaş, o cümlәdәn 4 e.d., 27 fәlsәfә doktoru çalışır. Tәdqiqatların nәticәlәrini әks etdirәn 150-dәn çox elmi mәqalә (50-әdәk mәqalә xarici jurnallarda) dәrc olunmuşdur. 2 monoqrafiya vә 1 dәrslik buraxılmış, 3 elmi ixtiradan 2-si patent almışdır.

  EROZİYA VƏ SUVARMA İNSTİTUTU

  ERÓZİYA VƏ SUVARMA  İNSTİTUTU, AMEA-nın Eroziya vә Suvarma İn-tu – x.t. әhәmiyyәtli meşә zolaqlarının salınması vә torpaq eroziyası problemlәrinin inkişaf areallarının öyrәnilmәsi vә ona qarşı mübarizә tәdbirlәrinin işlәnib hazırlanması ilә mәşğul olan elmi müәssisә. 1949 ildә Elmi Tәdqiqat Torpaq Eroziya Stansiyası adı ilә yaradılmışdır. İlk rәhbәri K.Əlәkbәrov olmuşdur. 1950 ildә EA-nın tәrkibinә keçirilmişdir. 1961 ildә Elmi Tәdqiqat Eroziya Bölmәsi adı ilә yenidәn qurulmuş, 1964 ildә Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin tәrkibinә daxil edilmişdir. 1997 ilәdәk Aqroekologiya Elm Mәrkәzi kimi fәaliyyәt göstәrmişdir.

  Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq 1997 ildә ölkәdә tәbii resursların (su vә torpaq) mühafizәsi vә sәmәrәli istifadәsindә, eroziya proseslәrinin qarşısının alınmasında elmi-praktiki әhәmiyyәtli iki elmi istiqamәtin (torpaq eroziyasının tәdqiqi vә suvarma problemlәri) inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә “İmpuls” Elm-İstehsalat Birliyi vә Aqroekologiya Elm Mәrkәzi birlәşdirilib Eroziya vә Suvarma Elm-İstehsalat Mәrkәzi yaradıldı. Bu mәrkәz 2000 ildәn resp.-da aqrar islahatlarla bağlı Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin tabeliyindә Elmi Tәdqiqat Eroziya vә Suvarma İn-tu adlandırıldı. 2011 ildә in-t AMEA-nın tabeliyinә verilmiş, 2013 ildәn Aqrar Elmlәr Bölmәsinin strukturundadır.

  İn-tun 4 tәdqiqat şöbәsi, 1 fiziki-kimyәvi analizlәr laboratoriyası, inzibati bölmәlәri vә Şamaxı Tәcrübә-Sınaq bazası var. İn-tda 134 әmәkdaş, o cümlәdәn 4 e.d., 27 fәlsәfә doktoru çalışır. Tәdqiqatların nәticәlәrini әks etdirәn 150-dәn çox elmi mәqalә (50-әdәk mәqalә xarici jurnallarda) dәrc olunmuşdur. 2 monoqrafiya vә 1 dәrslik buraxılmış, 3 elmi ixtiradan 2-si patent almışdır.