Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ERRERA

  ЕРРÉРА (Щеррера) Хуан Баутиста де (тягр. 1530, Сантандер яйаляти, Мобелйан – 15.1.1597, Мадрид) – испан мемары, Сон Интибащ дюврц испан мемарлыьынын нцмайяндяси.  Мемарлыьы  Брцсселдя (1548–51) юйрянмишдир. 1559 илдян Ескориал монастыр-сарайынын иншасында ишtirak etmiш, 1567 илдян тикинтийя рящбярлик етмишдир. Ясярляриндя (Севилйада биржа, 1582–98; вя с.) 17 ясрин орталарынадяк испан мемарлыьы цчцн сяъиййяви олан вя мемарлыг формаларынын ъиддилийи, бязяк елементляринин йохлуьу, бядии лакониклийи иля сечилян “ерререско” (йахуд “д е сор наментадо ”) цслубуну йаратмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ERRERA

  ЕРРÉРА (Щеррера) Хуан Баутиста де (тягр. 1530, Сантандер яйаляти, Мобелйан – 15.1.1597, Мадрид) – испан мемары, Сон Интибащ дюврц испан мемарлыьынын нцмайяндяси.  Мемарлыьы  Брцсселдя (1548–51) юйрянмишдир. 1559 илдян Ескориал монастыр-сарайынын иншасында ишtirak etmiш, 1567 илдян тикинтийя рящбярлик етмишдир. Ясярляриндя (Севилйада биржа, 1582–98; вя с.) 17 ясрин орталарынадяк испан мемарлыьы цчцн сяъиййяви олан вя мемарлыг формаларынын ъиддилийи, бязяк елементляринин йохлуьу, бядии лакониклийи иля сечилян “ерререско” (йахуд “д е сор наментадо ”) цслубуну йаратмышдыр.

  ERRERA

  ЕРРÉРА (Щеррера) Хуан Баутиста де (тягр. 1530, Сантандер яйаляти, Мобелйан – 15.1.1597, Мадрид) – испан мемары, Сон Интибащ дюврц испан мемарлыьынын нцмайяндяси.  Мемарлыьы  Брцсселдя (1548–51) юйрянмишдир. 1559 илдян Ескориал монастыр-сарайынын иншасында ишtirak etmiш, 1567 илдян тикинтийя рящбярлик етмишдир. Ясярляриндя (Севилйада биржа, 1582–98; вя с.) 17 ясрин орталарынадяк испан мемарлыьы цчцн сяъиййяви олан вя мемарлыг формаларынын ъиддилийи, бязяк елементляринин йохлуьу, бядии лакониклийи иля сечилян “ерререско” (йахуд “д е сор наментадо ”) цслубуну йаратмышдыр.