Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ERTEBÖLLE

  ÉRTEBÖLLE (Ertebølle), E r t b ö l l e – AFR-in şm.-ı, Danimarka vә İsveçin c.-unda Mezolit dövrünün sonu – Neolit dövrünün әvvәlinә (e.ә. 5-ci minilliyin sonu – e.ә. 3-cü minilliyin başlanğıcı) aid arxeoloji mәdәniyyәt, ev tәsәrrüfatı qalıqları (kyek- kenmedinqlәr) mәdәniyyәti. Şimali Yutlandiyadakı (Danimarka) Ertebölle kyekken- medinqinә (uz. 140 m, eni 40 m-ә qәdәr, hünd. 1,5 m) görә adlandırılmışdır. Qәlpәlәnmiş, cilalanmamış daş alәtlәr (makrolit baltalar, trapesiyaşәkilli ox ucluqları), sümük vә buynuzdan tiyәlәr, iskәnәlәr, baltalar, qarmaqlar, saplar sәciyyәvidir. Qalındivarlı, sivri oturacaqlı saxsı qablar vә kasalar aşkarlanmışdır. Tәsәrrüfat balıqçılıq, ovçuluq, molyusk yığımından ibarәtdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ERTEBÖLLE

  ÉRTEBÖLLE (Ertebølle), E r t b ö l l e – AFR-in şm.-ı, Danimarka vә İsveçin c.-unda Mezolit dövrünün sonu – Neolit dövrünün әvvәlinә (e.ә. 5-ci minilliyin sonu – e.ә. 3-cü minilliyin başlanğıcı) aid arxeoloji mәdәniyyәt, ev tәsәrrüfatı qalıqları (kyek- kenmedinqlәr) mәdәniyyәti. Şimali Yutlandiyadakı (Danimarka) Ertebölle kyekken- medinqinә (uz. 140 m, eni 40 m-ә qәdәr, hünd. 1,5 m) görә adlandırılmışdır. Qәlpәlәnmiş, cilalanmamış daş alәtlәr (makrolit baltalar, trapesiyaşәkilli ox ucluqları), sümük vә buynuzdan tiyәlәr, iskәnәlәr, baltalar, qarmaqlar, saplar sәciyyәvidir. Qalındivarlı, sivri oturacaqlı saxsı qablar vә kasalar aşkarlanmışdır. Tәsәrrüfat balıqçılıq, ovçuluq, molyusk yığımından ibarәtdir.

  ERTEBÖLLE

  ÉRTEBÖLLE (Ertebølle), E r t b ö l l e – AFR-in şm.-ı, Danimarka vә İsveçin c.-unda Mezolit dövrünün sonu – Neolit dövrünün әvvәlinә (e.ә. 5-ci minilliyin sonu – e.ә. 3-cü minilliyin başlanğıcı) aid arxeoloji mәdәniyyәt, ev tәsәrrüfatı qalıqları (kyek- kenmedinqlәr) mәdәniyyәti. Şimali Yutlandiyadakı (Danimarka) Ertebölle kyekken- medinqinә (uz. 140 m, eni 40 m-ә qәdәr, hünd. 1,5 m) görә adlandırılmışdır. Qәlpәlәnmiş, cilalanmamış daş alәtlәr (makrolit baltalar, trapesiyaşәkilli ox ucluqları), sümük vә buynuzdan tiyәlәr, iskәnәlәr, baltalar, qarmaqlar, saplar sәciyyәvidir. Qalındivarlı, sivri oturacaqlı saxsı qablar vә kasalar aşkarlanmışdır. Tәsәrrüfat balıqçılıq, ovçuluq, molyusk yığımından ibarәtdir.