Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARMİLLYAR SFERA

  АРМИЛЛЙАР СФЕРА  (лат.  армилла  – билярзик,   щалга)   –   гядим астрономик алят; артыг е.я. 3 ясрдя эюй ъисмляринин екваториал вя йа еклиптик координатларынын (бах Эюй координатлары) тяйин едилмяси цчцн истифадя олунурду. А.с. бир нечя бюлэцлц метал щалгадан ибарятдир. Щалгалар диоптрларла  тяъщиз олунмушдур. Щалгалардан бир нечяси юз мяркязи нюгтясинин ятрафында дюня билир. Мцшащидялярдян яввял щалгаларын мцстявиси екватор, йахуд еклиптика мцстявисиня паралел вязиййятя эятирилир. А.с. 16 ясрдян ишлядилмир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARMİLLYAR SFERA

  АРМИЛЛЙАР СФЕРА  (лат.  армилла  – билярзик,   щалга)   –   гядим астрономик алят; артыг е.я. 3 ясрдя эюй ъисмляринин екваториал вя йа еклиптик координатларынын (бах Эюй координатлары) тяйин едилмяси цчцн истифадя олунурду. А.с. бир нечя бюлэцлц метал щалгадан ибарятдир. Щалгалар диоптрларла  тяъщиз олунмушдур. Щалгалардан бир нечяси юз мяркязи нюгтясинин ятрафында дюня билир. Мцшащидялярдян яввял щалгаларын мцстявиси екватор, йахуд еклиптика мцстявисиня паралел вязиййятя эятирилир. А.с. 16 ясрдян ишлядилмир.

  ARMİLLYAR SFERA

  АРМИЛЛЙАР СФЕРА  (лат.  армилла  – билярзик,   щалга)   –   гядим астрономик алят; артыг е.я. 3 ясрдя эюй ъисмляринин екваториал вя йа еклиптик координатларынын (бах Эюй координатлары) тяйин едилмяси цчцн истифадя олунурду. А.с. бир нечя бюлэцлц метал щалгадан ибарятдир. Щалгалар диоптрларла  тяъщиз олунмушдур. Щалгалардан бир нечяси юз мяркязи нюгтясинин ятрафында дюня билир. Мцшащидялярдян яввял щалгаларын мцстявиси екватор, йахуд еклиптика мцстявисиня паралел вязиййятя эятирилир. А.с. 16 ясрдян ишлядилмир.