Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - AĞAYEV Nazim Möhsüm oğlu )
  ABAZA Mehmed paşa

  АБАЗА Мещмед паша (?–1771, Синоп) – Османлы валиси. 1769 илдя Русийа–Тцркийя мцщарибяси заманы рус гошунларыны Хотин йахынлыьында дармадаьын етмиш, бу уьуруна эюря вязир тяйин олунмушдур. Силистрийа вил.-нин (Молдавийа) валиси, даща сонра Кяфя валилийи иля бирликдя Йенигала вя Рубатын галабяйиси олан А. Йенигаланын русларын ялиня кечмясиндя тягсирли билиняряк едам едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – AĞAYEV Nazim Möhsüm oğlu 
  ABAZA Mehmed paşa

  АБАЗА Мещмед паша (?–1771, Синоп) – Османлы валиси. 1769 илдя Русийа–Тцркийя мцщарибяси заманы рус гошунларыны Хотин йахынлыьында дармадаьын етмиш, бу уьуруна эюря вязир тяйин олунмушдур. Силистрийа вил.-нин (Молдавийа) валиси, даща сонра Кяфя валилийи иля бирликдя Йенигала вя Рубатын галабяйиси олан А. Йенигаланын русларын ялиня кечмясиндя тягсирли билиняряк едам едилмишдир.

  ABAZA Mehmed paşa

  АБАЗА Мещмед паша (?–1771, Синоп) – Османлы валиси. 1769 илдя Русийа–Тцркийя мцщарибяси заманы рус гошунларыны Хотин йахынлыьында дармадаьын етмиш, бу уьуруна эюря вязир тяйин олунмушдур. Силистрийа вил.-нин (Молдавийа) валиси, даща сонра Кяфя валилийи иля бирликдя Йенигала вя Рубатын галабяйиси олан А. Йенигаланын русларын ялиня кечмясиндя тягсирли билиняряк едам едилмишдир.