Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARMSTRONQ Lui Daniel 

  ÁРМСТРОНГ Луи Даниел (тяхяллцсц Сатч м о) (4.8.1901, Йени Орлеан – 6.7.1971, Нйу-Йорк) – АБШ зянъи трубачаланы, бястякар вя ъаз мцьянниси. Ъаз сянятинин эюркямли нцмайяндяляриндяндир. 1922 илдя Ъо Оливер ону Креол ъаз оркестриндя чыхыш етмяк цчцн Чикагойа дявят етмишдир. 1924 илдя А. Нйу-Йоркда Ф.Щендерсонун ъаз оркестриндя трубачалан, сонра ися мцьянни кими фяалиййят эюстярмишдир. 1925 илдя Чикагойа гайытмыш, граммофон валлары йаздырмагла мяшьул  олмушдур.  А.  зянэин  ритм  елементляри вя тембр чаларлары, мелодийанын импровизасийа характерли шярщи иля сяъиййялянян орижинал ифачылыг цслубу йаратмышдыр. 1944 илдя А. “Метрополитен-опера”да кечирилян биринъи ъаз консертиндя иштирак етмишдир. 1947 илдя “Луи Армстронгун бцтцн улдузлары” секстетини йаратмыш вя юмрцнцн ахырына кими гастрол сяфярляри иля бцтцн дцнйаны эязмишдир. Бир сыра блцз вя мащнылар йазмыш, кинойа чякилмишдир. “Сатчмо:  Мяним  Йени  Орлеандакы  щяйатым” хатиряляр китабынын мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARMSTRONQ Lui Daniel 

  ÁРМСТРОНГ Луи Даниел (тяхяллцсц Сатч м о) (4.8.1901, Йени Орлеан – 6.7.1971, Нйу-Йорк) – АБШ зянъи трубачаланы, бястякар вя ъаз мцьянниси. Ъаз сянятинин эюркямли нцмайяндяляриндяндир. 1922 илдя Ъо Оливер ону Креол ъаз оркестриндя чыхыш етмяк цчцн Чикагойа дявят етмишдир. 1924 илдя А. Нйу-Йоркда Ф.Щендерсонун ъаз оркестриндя трубачалан, сонра ися мцьянни кими фяалиййят эюстярмишдир. 1925 илдя Чикагойа гайытмыш, граммофон валлары йаздырмагла мяшьул  олмушдур.  А.  зянэин  ритм  елементляри вя тембр чаларлары, мелодийанын импровизасийа характерли шярщи иля сяъиййялянян орижинал ифачылыг цслубу йаратмышдыр. 1944 илдя А. “Метрополитен-опера”да кечирилян биринъи ъаз консертиндя иштирак етмишдир. 1947 илдя “Луи Армстронгун бцтцн улдузлары” секстетини йаратмыш вя юмрцнцн ахырына кими гастрол сяфярляри иля бцтцн дцнйаны эязмишдир. Бир сыра блцз вя мащнылар йазмыш, кинойа чякилмишдир. “Сатчмо:  Мяним  Йени  Орлеандакы  щяйатым” хатиряляр китабынын мцяллифидир.

  ARMSTRONQ Lui Daniel 

  ÁРМСТРОНГ Луи Даниел (тяхяллцсц Сатч м о) (4.8.1901, Йени Орлеан – 6.7.1971, Нйу-Йорк) – АБШ зянъи трубачаланы, бястякар вя ъаз мцьянниси. Ъаз сянятинин эюркямли нцмайяндяляриндяндир. 1922 илдя Ъо Оливер ону Креол ъаз оркестриндя чыхыш етмяк цчцн Чикагойа дявят етмишдир. 1924 илдя А. Нйу-Йоркда Ф.Щендерсонун ъаз оркестриндя трубачалан, сонра ися мцьянни кими фяалиййят эюстярмишдир. 1925 илдя Чикагойа гайытмыш, граммофон валлары йаздырмагла мяшьул  олмушдур.  А.  зянэин  ритм  елементляри вя тембр чаларлары, мелодийанын импровизасийа характерли шярщи иля сяъиййялянян орижинал ифачылыг цслубу йаратмышдыр. 1944 илдя А. “Метрополитен-опера”да кечирилян биринъи ъаз консертиндя иштирак етмишдир. 1947 илдя “Луи Армстронгун бцтцн улдузлары” секстетини йаратмыш вя юмрцнцн ахырына кими гастрол сяфярляри иля бцтцн дцнйаны эязмишдир. Бир сыра блцз вя мащнылар йазмыш, кинойа чякилмишдир. “Сатчмо:  Мяним  Йени  Орлеандакы  щяйатым” хатиряляр китабынын мцяллифидир.