Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAJENOV XRİZOTİL-ASBEST YATAĞI

  РФ-дя, Йекатеринбург ш.-ндян 60 км шм.-ш.-дя, Урал д-рынын ш. йамаъындадыр. Дцнйада ян бюйцк хризотил-асбест йатаьыдыр. 1885 илдя кяшф олунуб, 1889 ил -дян дюври сурятдя, 1965 илдян ися даими, ачыг цсулла ишлянилир. Хризотил-асбестин кяшф олунмуш ещтийаты тягр. 68 млн т., асбестин филиздя мигдары 2,47%-дир. Йатаг щидротер мал типлидир. Гырылмаларла бир сыра блоклара бюлцнмцш вя ултраясаси сцхурлардан ибарят ири массивдя йерляшир. Сянайе ящямиййятли хризотил-асбест минераллашмасы дамар вя дамаръыглар шябякяляри шяклин дя перидотит блокларынын кянарында йерляшир. Филиз зонасынын уз. тягр. 10 км-дир; 1 км дяринлийяdяk излянилир. 34 филизли сащя ашкар  едилмиш, 24-ц (уз. 200 м-дян 4,5 км-яdяk, галынлыьы 20 м-дян 300 м-ядяк) юйрянилмишдир. Хризотил-асбест лифинин узунлуьуна эюря филиз 7 нювя айрылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAJENOV XRİZOTİL-ASBEST YATAĞI

  РФ-дя, Йекатеринбург ш.-ндян 60 км шм.-ш.-дя, Урал д-рынын ш. йамаъындадыр. Дцнйада ян бюйцк хризотил-асбест йатаьыдыр. 1885 илдя кяшф олунуб, 1889 ил -дян дюври сурятдя, 1965 илдян ися даими, ачыг цсулла ишлянилир. Хризотил-асбестин кяшф олунмуш ещтийаты тягр. 68 млн т., асбестин филиздя мигдары 2,47%-дир. Йатаг щидротер мал типлидир. Гырылмаларла бир сыра блоклара бюлцнмцш вя ултраясаси сцхурлардан ибарят ири массивдя йерляшир. Сянайе ящямиййятли хризотил-асбест минераллашмасы дамар вя дамаръыглар шябякяляри шяклин дя перидотит блокларынын кянарында йерляшир. Филиз зонасынын уз. тягр. 10 км-дир; 1 км дяринлийяdяk излянилир. 34 филизли сащя ашкар  едилмиш, 24-ц (уз. 200 м-дян 4,5 км-яdяk, галынлыьы 20 м-дян 300 м-ядяк) юйрянилмишдир. Хризотил-асбест лифинин узунлуьуна эюря филиз 7 нювя айрылыр.

  BAJENOV XRİZOTİL-ASBEST YATAĞI

  РФ-дя, Йекатеринбург ш.-ндян 60 км шм.-ш.-дя, Урал д-рынын ш. йамаъындадыр. Дцнйада ян бюйцк хризотил-асбест йатаьыдыр. 1885 илдя кяшф олунуб, 1889 ил -дян дюври сурятдя, 1965 илдян ися даими, ачыг цсулла ишлянилир. Хризотил-асбестин кяшф олунмуш ещтийаты тягр. 68 млн т., асбестин филиздя мигдары 2,47%-дир. Йатаг щидротер мал типлидир. Гырылмаларла бир сыра блоклара бюлцнмцш вя ултраясаси сцхурлардан ибарят ири массивдя йерляшир. Сянайе ящямиййятли хризотил-асбест минераллашмасы дамар вя дамаръыглар шябякяляри шяклин дя перидотит блокларынын кянарында йерляшир. Филиз зонасынын уз. тягр. 10 км-дир; 1 км дяринлийяdяk излянилир. 34 филизли сащя ашкар  едилмиш, 24-ц (уз. 200 м-дян 4,5 км-яdяk, галынлыьы 20 м-дян 300 м-ядяк) юйрянилмишдир. Хризотил-асбест лифинин узунлуьуна эюря филиз 7 нювя айрылыр.