Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABSANS

  АБСÁНС (фр.абсенъе – йохлуг, олмамаг) – епилепсийалы хястялярдя епилептик тутма олмадан щушун аз мцддятя итмяси. А. садя, мцряккяб, атоник, акинетик, щиперкинетик, клоник (миoклоник) компонентлярля тязащцр едян, гысамцддятли елементар avtomatizmli веgeтатив-виссерал формаларда тязащцр едир.
       Яд.: И с м а й ы л о в Н. В. Психиатрийа. Б., 1992.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABSANS

  АБСÁНС (фр.абсенъе – йохлуг, олмамаг) – епилепсийалы хястялярдя епилептик тутма олмадан щушун аз мцддятя итмяси. А. садя, мцряккяб, атоник, акинетик, щиперкинетик, клоник (миoклоник) компонентлярля тязащцр едян, гысамцддятли елементар avtomatizmli веgeтатив-виссерал формаларда тязащцр едир.
       Яд.: И с м а й ы л о в Н. В. Психиатрийа. Б., 1992.

  ABSANS

  АБСÁНС (фр.абсенъе – йохлуг, олмамаг) – епилепсийалы хястялярдя епилептик тутма олмадан щушун аз мцддятя итмяси. А. садя, мцряккяб, атоник, акинетик, щиперкинетик, клоник (миoклоник) компонентлярля тязащцр едян, гысамцддятли елементар avtomatizmli веgeтатив-виссерал формаларда тязащцр едир.
       Яд.: И с м а й ы л о в Н. В. Психиатрийа. Б., 1992.