Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ETATİZM

  ETATİZM (fr. état – dövlәt) – dövlәti ictimai inkişafın әn yüksәk nәticәsi vә ali hәdәfi olaraq nәzәrdә tutan siyasi baxış, dövlәtin ictimai hәyata aktiv müdaxilәsini ifadә edәn termin. Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmәsi mәnasında E. terminini ilk dәfә 19 әsrin sonunda İsveçrә siyasәtçisi N.Dro işlәtmişdir. Əsasәn avtokratik siyasi sistemlәr üçün sәciyyәvi olan E. әn bariz ifadәsini ictimai hәyatın bütün sferalarında birbaşa vә sәrt şәkildә tәnzimlәyici kimi çıxış  edәn  totalitar  dövlәt  quruluşunda tapır. E. polikratiyada, xüsusilә oliqarxiya idarә üsulunda da tәzahür edә bilәr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ETATİZM

  ETATİZM (fr. état – dövlәt) – dövlәti ictimai inkişafın әn yüksәk nәticәsi vә ali hәdәfi olaraq nәzәrdә tutan siyasi baxış, dövlәtin ictimai hәyata aktiv müdaxilәsini ifadә edәn termin. Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmәsi mәnasında E. terminini ilk dәfә 19 әsrin sonunda İsveçrә siyasәtçisi N.Dro işlәtmişdir. Əsasәn avtokratik siyasi sistemlәr üçün sәciyyәvi olan E. әn bariz ifadәsini ictimai hәyatın bütün sferalarında birbaşa vә sәrt şәkildә tәnzimlәyici kimi çıxış  edәn  totalitar  dövlәt  quruluşunda tapır. E. polikratiyada, xüsusilә oliqarxiya idarә üsulunda da tәzahür edә bilәr.

  ETATİZM

  ETATİZM (fr. état – dövlәt) – dövlәti ictimai inkişafın әn yüksәk nәticәsi vә ali hәdәfi olaraq nәzәrdә tutan siyasi baxış, dövlәtin ictimai hәyata aktiv müdaxilәsini ifadә edәn termin. Dövlәtin mәrkәzlәşdirilmәsi mәnasında E. terminini ilk dәfә 19 әsrin sonunda İsveçrә siyasәtçisi N.Dro işlәtmişdir. Əsasәn avtokratik siyasi sistemlәr üçün sәciyyәvi olan E. әn bariz ifadәsini ictimai hәyatın bütün sferalarında birbaşa vә sәrt şәkildә tәnzimlәyici kimi çıxış  edәn  totalitar  dövlәt  quruluşunda tapır. E. polikratiyada, xüsusilә oliqarxiya idarә üsulunda da tәzahür edә bilәr.