Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOTA

  БИÓТА (йун. βτοτή – щяйат) – ъанлы организмлярин мцхтялиф групларынын цмуми йашайыш сащясиндя бирляшян мцхтялиф нювляринин тарихян формалашмыш мяъмусу. Б.-нын тяркибиня бир-бири иля еколожи ялагяси олмайан нювляр (мяс., Австралийа фаунасынын тяркибиндя кенгуру вя сератодус балыьы). “Б.” анлайышы, бир гайда олараг, ири ярази категорийалары йахуд, ясас щяйат мцщитляри щаггында бящс едяркян истифадя олунур, мяс., гуру Б.-сы, океан Б.-сы, Йер Б.-сы).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOTA

  БИÓТА (йун. βτοτή – щяйат) – ъанлы организмлярин мцхтялиф групларынын цмуми йашайыш сащясиндя бирляшян мцхтялиф нювляринин тарихян формалашмыш мяъмусу. Б.-нын тяркибиня бир-бири иля еколожи ялагяси олмайан нювляр (мяс., Австралийа фаунасынын тяркибиндя кенгуру вя сератодус балыьы). “Б.” анлайышы, бир гайда олараг, ири ярази категорийалары йахуд, ясас щяйат мцщитляри щаггында бящс едяркян истифадя олунур, мяс., гуру Б.-сы, океан Б.-сы, Йер Б.-сы).

  BİOTA

  БИÓТА (йун. βτοτή – щяйат) – ъанлы организмлярин мцхтялиф групларынын цмуми йашайыш сащясиндя бирляшян мцхтялиф нювляринин тарихян формалашмыш мяъмусу. Б.-нын тяркибиня бир-бири иля еколожи ялагяси олмайан нювляр (мяс., Австралийа фаунасынын тяркибиндя кенгуру вя сератодус балыьы). “Б.” анлайышы, бир гайда олараг, ири ярази категорийалары йахуд, ясас щяйат мцщитляри щаггында бящс едяркян истифадя олунур, мяс., гуру Б.-сы, океан Б.-сы, Йер Б.-сы).