Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOTEXNİKİ SİSTEM

  BИOTEXNИKИ SИSTEM – ялагяси гаршылыглы вя юзляри бир-бириндян асылы олан биоложи вя техники системляр, йахуд обйектляр. Мяс., космик эямидя Б.с. учушун тяйинат вя мцддятиндян асылы олараг сечилмиш биокомплекс вя онун фяалиййяти цчцн оптимал шяраити тямин едян техники васитялярдир. Бунлара космик эяминин енержи тяъщизаты, истилик тянзимлямя системляри, щава вя суйун физики-кимйяви реэенерасийасы, туллантыларын минераллашдıрылмасы цчцн блоклар, космик оранжерейа, мятбях вя с. дахилдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOTEXNİKİ SİSTEM

  BИOTEXNИKИ SИSTEM – ялагяси гаршылыглы вя юзляри бир-бириндян асылы олан биоложи вя техники системляр, йахуд обйектляр. Мяс., космик эямидя Б.с. учушун тяйинат вя мцддятиндян асылы олараг сечилмиш биокомплекс вя онун фяалиййяти цчцн оптимал шяраити тямин едян техники васитялярдир. Бунлара космик эяминин енержи тяъщизаты, истилик тянзимлямя системляри, щава вя суйун физики-кимйяви реэенерасийасы, туллантыларын минераллашдıрылмасы цчцн блоклар, космик оранжерейа, мятбях вя с. дахилдир.

  BİOTEXNİKİ SİSTEM

  BИOTEXNИKИ SИSTEM – ялагяси гаршылыглы вя юзляри бир-бириндян асылы олан биоложи вя техники системляр, йахуд обйектляр. Мяс., космик эямидя Б.с. учушун тяйинат вя мцддятиндян асылы олараг сечилмиш биокомплекс вя онун фяалиййяти цчцн оптимал шяраити тямин едян техники васитялярдир. Бунлара космик эяминин енержи тяъщизаты, истилик тянзимлямя системляри, щава вя суйун физики-кимйяви реэенерасийасы, туллантыларын минераллашдıрылмасы цчцн блоклар, космик оранжерейа, мятбях вя с. дахилдир.