Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DİZYUNKSİYA

  DИZYÚNKSИYA (лат. дисжунътио – айырма, мцгайисяетмя), м я н т и г и т о п л а м а – 1) “вя йа” баьлайыъысынын мянтиги еквиваленти олуб, ики мцлащизянин бирляшмясиндян йени мцряккяб мцлащизя ямяля эятирян мянтиги ямялиййат; 2) щесаблама гурьуларында мянтиг ъябри гайдалары цзря щяйата кечирилян ясас мянтиги ямялиййатлардан бири. Бу ямялиййатын операндларындан щеч олмаса биринин гиймяти “доьру”оларса, онда ямялиййатын нятиъяси дя “доьру” олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DİZYUNKSİYA

  DИZYÚNKSИYA (лат. дисжунътио – айырма, мцгайисяетмя), м я н т и г и т о п л а м а – 1) “вя йа” баьлайыъысынын мянтиги еквиваленти олуб, ики мцлащизянин бирляшмясиндян йени мцряккяб мцлащизя ямяля эятирян мянтиги ямялиййат; 2) щесаблама гурьуларында мянтиг ъябри гайдалары цзря щяйата кечирилян ясас мянтиги ямялиййатлардан бири. Бу ямялиййатын операндларындан щеч олмаса биринин гиймяти “доьру”оларса, онда ямялиййатын нятиъяси дя “доьру” олур.

  DİZYUNKSİYA

  DИZYÚNKSИYA (лат. дисжунътио – айырма, мцгайисяетмя), м я н т и г и т о п л а м а – 1) “вя йа” баьлайыъысынын мянтиги еквиваленти олуб, ики мцлащизянин бирляшмясиндян йени мцряккяб мцлащизя ямяля эятирян мянтиги ямялиййат; 2) щесаблама гурьуларында мянтиг ъябри гайдалары цзря щяйата кечирилян ясас мянтиги ямялиййатлардан бири. Бу ямялиййатын операндларындан щеч олмаса биринин гиймяти “доьру”оларса, онда ямялиййатын нятиъяси дя “доьру” олур.