Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DMANİSİ

  ДМАНИСИ – Тбилисидян 85 км ъ.-ш.-дя, Машавера вя Пинезаури чайларынын говушдуьу йердя археоложи абидя. 1936–37 иллярдя илк газынтылар апарылмыш (Л.В.Мусхелишвили), 1960 илдян давам етдирилмишдир (В.В.Ъапаридзе, Д.Д.Копалиани вя б.). Еркян Палеолит дюврц эюл чюкцнтцляриндян даш ямяк алятляри иля йанашы, 1991–2002 иллярдя Щомо ерэастер/Щомо ереътус вя Щомо щабилис/Щомо рудолфенсис (1,8–1,7 млн. ил яввял) ъизэиляри олан 5 кялля ашкар едилмишдир. Сон Тунъ вя Еркян Дямир дюврцня аид тапынтылар да вар. 6–7 ясрлярдя кянд даирясинин мяркязи олан Д.-дя йепископ кафедрасы йерляширди. 9 ясрдя ярябляр, 11 ясрдя ися сялъуглар тяряфиндян тутулмушду. 10–11 ясрлярдя шящяря чеврилмиш, 11–13 ясрлярдя чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр. 1123 илдя Гуруъу Давид шящяри ишьал етмишди (бу заман сонунъу сялъуги щюкмдары Султан Сянъяр [1118–57] щакимиййятдя иди). Теймурун йцрцшц заманы даьыдылмыш, 14 ясрин сону – 15 ясрин яввялляриндя тяняззцля уьрамыш, кяндя чеврилмишдир. 18 ясрдя лязэилярин басгынларындан сонра тярк едилмишдир. Д.-нин мющкямляндирилмиш щиссясинин сащ. 13 ща-дыр, онун ъ.-г.-индя ичгала вя сарай тикилиляри (13 яср) йерляшир. Шящярдя щамамлар, йералты йол, кирямит дамлы вя кярпиъ дюшямяли евляр, кился, мясъид, мядряся вя с. галыглары, чюрякбиширмя собалары, дулус, дямир вя шцшя емалатханалары, мязарлыглар тядгиг едилмишдир.

     Дманиси шящяр галасынын галыглары.


  1244 илдян бурада зярбхана мювъуд олмушдур. Шящярдян ъ.-дакы мцсялман вя христиан гябирляриндян ибарят мязарлыг (торпаг вя даш гябирляр; 12–14 ясрляр) Сон Тунъ вя Еркян Дямир дюврц гябирляринин цзяриндя йерляшир. Тапынтылара сиккяляр, шцшя габлар вя билярзикляр, йерли вя эятирилмя сахсы габлар, монохром вя полихром ширли габлар, эилдян сфероконуслар, чохсайлы китабя вя релйефляр, эцмцш вя гызыл бязяк яшйаларындан ибарят дяфиня аиддир. Шящяр йериндя гала дарвазаларынын вя даш дюшянмиш кцчялярин, минаряли мясъид вя мядрясялярин, анбарлар вя с.-нин галыглары вар.

   

   

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DMANİSİ

  ДМАНИСИ – Тбилисидян 85 км ъ.-ш.-дя, Машавера вя Пинезаури чайларынын говушдуьу йердя археоложи абидя. 1936–37 иллярдя илк газынтылар апарылмыш (Л.В.Мусхелишвили), 1960 илдян давам етдирилмишдир (В.В.Ъапаридзе, Д.Д.Копалиани вя б.). Еркян Палеолит дюврц эюл чюкцнтцляриндян даш ямяк алятляри иля йанашы, 1991–2002 иллярдя Щомо ерэастер/Щомо ереътус вя Щомо щабилис/Щомо рудолфенсис (1,8–1,7 млн. ил яввял) ъизэиляри олан 5 кялля ашкар едилмишдир. Сон Тунъ вя Еркян Дямир дюврцня аид тапынтылар да вар. 6–7 ясрлярдя кянд даирясинин мяркязи олан Д.-дя йепископ кафедрасы йерляширди. 9 ясрдя ярябляр, 11 ясрдя ися сялъуглар тяряфиндян тутулмушду. 10–11 ясрлярдя шящяря чеврилмиш, 11–13 ясрлярдя чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр. 1123 илдя Гуруъу Давид шящяри ишьал етмишди (бу заман сонунъу сялъуги щюкмдары Султан Сянъяр [1118–57] щакимиййятдя иди). Теймурун йцрцшц заманы даьыдылмыш, 14 ясрин сону – 15 ясрин яввялляриндя тяняззцля уьрамыш, кяндя чеврилмишдир. 18 ясрдя лязэилярин басгынларындан сонра тярк едилмишдир. Д.-нин мющкямляндирилмиш щиссясинин сащ. 13 ща-дыр, онун ъ.-г.-индя ичгала вя сарай тикилиляри (13 яср) йерляшир. Шящярдя щамамлар, йералты йол, кирямит дамлы вя кярпиъ дюшямяли евляр, кился, мясъид, мядряся вя с. галыглары, чюрякбиширмя собалары, дулус, дямир вя шцшя емалатханалары, мязарлыглар тядгиг едилмишдир.

     Дманиси шящяр галасынын галыглары.


  1244 илдян бурада зярбхана мювъуд олмушдур. Шящярдян ъ.-дакы мцсялман вя христиан гябирляриндян ибарят мязарлыг (торпаг вя даш гябирляр; 12–14 ясрляр) Сон Тунъ вя Еркян Дямир дюврц гябирляринин цзяриндя йерляшир. Тапынтылара сиккяляр, шцшя габлар вя билярзикляр, йерли вя эятирилмя сахсы габлар, монохром вя полихром ширли габлар, эилдян сфероконуслар, чохсайлы китабя вя релйефляр, эцмцш вя гызыл бязяк яшйаларындан ибарят дяфиня аиддир. Шящяр йериндя гала дарвазаларынын вя даш дюшянмиш кцчялярин, минаряли мясъид вя мядрясялярин, анбарлар вя с.-нин галыглары вар.

   

   

   

  DMANİSİ

  ДМАНИСИ – Тбилисидян 85 км ъ.-ш.-дя, Машавера вя Пинезаури чайларынын говушдуьу йердя археоложи абидя. 1936–37 иллярдя илк газынтылар апарылмыш (Л.В.Мусхелишвили), 1960 илдян давам етдирилмишдир (В.В.Ъапаридзе, Д.Д.Копалиани вя б.). Еркян Палеолит дюврц эюл чюкцнтцляриндян даш ямяк алятляри иля йанашы, 1991–2002 иллярдя Щомо ерэастер/Щомо ереътус вя Щомо щабилис/Щомо рудолфенсис (1,8–1,7 млн. ил яввял) ъизэиляри олан 5 кялля ашкар едилмишдир. Сон Тунъ вя Еркян Дямир дюврцня аид тапынтылар да вар. 6–7 ясрлярдя кянд даирясинин мяркязи олан Д.-дя йепископ кафедрасы йерляширди. 9 ясрдя ярябляр, 11 ясрдя ися сялъуглар тяряфиндян тутулмушду. 10–11 ясрлярдя шящяря чеврилмиш, 11–13 ясрлярдя чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр. 1123 илдя Гуруъу Давид шящяри ишьал етмишди (бу заман сонунъу сялъуги щюкмдары Султан Сянъяр [1118–57] щакимиййятдя иди). Теймурун йцрцшц заманы даьыдылмыш, 14 ясрин сону – 15 ясрин яввялляриндя тяняззцля уьрамыш, кяндя чеврилмишдир. 18 ясрдя лязэилярин басгынларындан сонра тярк едилмишдир. Д.-нин мющкямляндирилмиш щиссясинин сащ. 13 ща-дыр, онун ъ.-г.-индя ичгала вя сарай тикилиляри (13 яср) йерляшир. Шящярдя щамамлар, йералты йол, кирямит дамлы вя кярпиъ дюшямяли евляр, кился, мясъид, мядряся вя с. галыглары, чюрякбиширмя собалары, дулус, дямир вя шцшя емалатханалары, мязарлыглар тядгиг едилмишдир.

     Дманиси шящяр галасынын галыглары.


  1244 илдян бурада зярбхана мювъуд олмушдур. Шящярдян ъ.-дакы мцсялман вя христиан гябирляриндян ибарят мязарлыг (торпаг вя даш гябирляр; 12–14 ясрляр) Сон Тунъ вя Еркян Дямир дюврц гябирляринин цзяриндя йерляшир. Тапынтылара сиккяляр, шцшя габлар вя билярзикляр, йерли вя эятирилмя сахсы габлар, монохром вя полихром ширли габлар, эилдян сфероконуслар, чохсайлы китабя вя релйефляр, эцмцш вя гызыл бязяк яшйаларындан ибарят дяфиня аиддир. Шящяр йериндя гала дарвазаларынын вя даш дюшянмиш кцчялярин, минаряли мясъид вя мядрясялярин, анбарлар вя с.-нин галыглары вар.