Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DMİTROV

  ДМИТРОВ – РФ-дя, Москва вил.-нин шм.-ында шящяр. Дмитров р-нунун мяркязи. Ящ. 66,6 мин (2016). Йахрома чайы сащилиндя, Москва ад.
  каналда эями дайанаъаьы. Д.й. ст. Москва–Дубна автомобил йолу Д.-дан кечир.


  1154 илдя Ростов-Суздал кнйазы Йури Владимирович тяряфиндян салынмыш вя оьлу Всеволод Йурйевичин шяряфиня адландырылмышдыр. 1157 илдян Владимир кнйазлыьынын (1212 илдян сонра Перейаславл кнйазлыьы) тяркибиндя иди. 1213 илдя дахили чякишмялярин эедишиндя ящали шящярятрафы посады йандырмышдыр.


  Д. мцщцм археоложи абидядир. Галынлыьы 2 м-ядяк олан мядяни гат кремл яразисиндя, щямчинин кремлдян шм.-ш.-дя йерляшян шящярятрафында ашкар едилмишдир. Ичгала (200×120 м) периметри бойунъа сядд вя хяндякля ящатялянмишдир. 11–13 ясрляря аид тябягядян йапма вя даиряви габларын гырыглары, ямяк алятляри, бязяк яшйалары вя с. тапылмышдыр. Кремл яразисиндя шящярин эениш тиъари ялагялярини тясдиг едян чохсайлы сиккяляр ашкарланмышдыр. Кремлин ъ.-г. щиссясиндя олан 12–16 ясрляря аид гябиристанлыг тядгиг едилмишдир.


  1238 илин яввялляриндя Д. монголлар тяряфиндян талан олунмушдур. 1247 илдян Галич-Дмитров кнйазлыьынын, онун парчаланмасындан сонра (1280 вя 1334 илляр арасында) Дмитров кнйазлыьынын (тягр. 1360 илдя Бюйцк Москва кнйазлыьынын тяркибиня кечмишдир) мяркязляриндян бири иди. 13–15 ясрлярдя дяфялярля Гызыл Орданын щцъумларына мяруз галмышдыр. 1389 илдя Д. вя ятрафдакы нащийялярдян Дмитров кнйазлыьы йарадылмышдыр. 1462 илдян Дмит- ров кнйазлыьы Москва кнйазларынын щакимиййяти алтына кечмишдир. 15 яср – 16 ясрин биринъи йарысында Д. дуз, балыг вя тахыл тиъарятинин, 16 ясрдян ъилаланмыш керамика истещсалынын ири мяркязи иди; дулусчулуг, дямир емалы вя дямирчилик, зярэярлик мямулатларынын истещсалы инкишаф етмишди. 16 ясрин икинъи йарысында тиъарят йолларынын дяйишмясиля шящяр тяняззцля уьрады. 1708–1929 иллярдя Москва губ.-нын гяза шящяри олмуш, 1929 илдян Москва вил.-нин р-н мяркязидир.


  Шящярдя 15–16 вя 17–18 ясрляря аид килсяляр, 18–19 ясрляря аид ампир вя неоампир цслубларында аьаъдан тикилиляр (таъир евляри, маликаняляр вя с.) сахланылмышдыр.


  Шящярдя али тящсил мцяссисяляринин филиаллары, коллеъляр, тибб мяктяби; “Дмитров кремли” музей-горуьу (1918); драм вя ушаг театрлары; идман комплекси, стадион фяалиййят эюстярир.


  Кешикчи катерляр, хцсуси техникалар, дямир-бетон конструксийалар, гараж ава- данлыьы, трикотаж мямулатлары вя с. истещсал олунур. Дмитров чини з-ду Вербилки к.-ндядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DMİTROV

  ДМИТРОВ – РФ-дя, Москва вил.-нин шм.-ында шящяр. Дмитров р-нунун мяркязи. Ящ. 66,6 мин (2016). Йахрома чайы сащилиндя, Москва ад.
  каналда эями дайанаъаьы. Д.й. ст. Москва–Дубна автомобил йолу Д.-дан кечир.


  1154 илдя Ростов-Суздал кнйазы Йури Владимирович тяряфиндян салынмыш вя оьлу Всеволод Йурйевичин шяряфиня адландырылмышдыр. 1157 илдян Владимир кнйазлыьынын (1212 илдян сонра Перейаславл кнйазлыьы) тяркибиндя иди. 1213 илдя дахили чякишмялярин эедишиндя ящали шящярятрафы посады йандырмышдыр.


  Д. мцщцм археоложи абидядир. Галынлыьы 2 м-ядяк олан мядяни гат кремл яразисиндя, щямчинин кремлдян шм.-ш.-дя йерляшян шящярятрафында ашкар едилмишдир. Ичгала (200×120 м) периметри бойунъа сядд вя хяндякля ящатялянмишдир. 11–13 ясрляря аид тябягядян йапма вя даиряви габларын гырыглары, ямяк алятляри, бязяк яшйалары вя с. тапылмышдыр. Кремл яразисиндя шящярин эениш тиъари ялагялярини тясдиг едян чохсайлы сиккяляр ашкарланмышдыр. Кремлин ъ.-г. щиссясиндя олан 12–16 ясрляря аид гябиристанлыг тядгиг едилмишдир.


  1238 илин яввялляриндя Д. монголлар тяряфиндян талан олунмушдур. 1247 илдян Галич-Дмитров кнйазлыьынын, онун парчаланмасындан сонра (1280 вя 1334 илляр арасында) Дмитров кнйазлыьынын (тягр. 1360 илдя Бюйцк Москва кнйазлыьынын тяркибиня кечмишдир) мяркязляриндян бири иди. 13–15 ясрлярдя дяфялярля Гызыл Орданын щцъумларына мяруз галмышдыр. 1389 илдя Д. вя ятрафдакы нащийялярдян Дмитров кнйазлыьы йарадылмышдыр. 1462 илдян Дмит- ров кнйазлыьы Москва кнйазларынын щакимиййяти алтына кечмишдир. 15 яср – 16 ясрин биринъи йарысында Д. дуз, балыг вя тахыл тиъарятинин, 16 ясрдян ъилаланмыш керамика истещсалынын ири мяркязи иди; дулусчулуг, дямир емалы вя дямирчилик, зярэярлик мямулатларынын истещсалы инкишаф етмишди. 16 ясрин икинъи йарысында тиъарят йолларынын дяйишмясиля шящяр тяняззцля уьрады. 1708–1929 иллярдя Москва губ.-нын гяза шящяри олмуш, 1929 илдян Москва вил.-нин р-н мяркязидир.


  Шящярдя 15–16 вя 17–18 ясрляря аид килсяляр, 18–19 ясрляря аид ампир вя неоампир цслубларында аьаъдан тикилиляр (таъир евляри, маликаняляр вя с.) сахланылмышдыр.


  Шящярдя али тящсил мцяссисяляринин филиаллары, коллеъляр, тибб мяктяби; “Дмитров кремли” музей-горуьу (1918); драм вя ушаг театрлары; идман комплекси, стадион фяалиййят эюстярир.


  Кешикчи катерляр, хцсуси техникалар, дямир-бетон конструксийалар, гараж ава- данлыьы, трикотаж мямулатлары вя с. истещсал олунур. Дмитров чини з-ду Вербилки к.-ндядир.

  DMİTROV

  ДМИТРОВ – РФ-дя, Москва вил.-нин шм.-ында шящяр. Дмитров р-нунун мяркязи. Ящ. 66,6 мин (2016). Йахрома чайы сащилиндя, Москва ад.
  каналда эями дайанаъаьы. Д.й. ст. Москва–Дубна автомобил йолу Д.-дан кечир.


  1154 илдя Ростов-Суздал кнйазы Йури Владимирович тяряфиндян салынмыш вя оьлу Всеволод Йурйевичин шяряфиня адландырылмышдыр. 1157 илдян Владимир кнйазлыьынын (1212 илдян сонра Перейаславл кнйазлыьы) тяркибиндя иди. 1213 илдя дахили чякишмялярин эедишиндя ящали шящярятрафы посады йандырмышдыр.


  Д. мцщцм археоложи абидядир. Галынлыьы 2 м-ядяк олан мядяни гат кремл яразисиндя, щямчинин кремлдян шм.-ш.-дя йерляшян шящярятрафында ашкар едилмишдир. Ичгала (200×120 м) периметри бойунъа сядд вя хяндякля ящатялянмишдир. 11–13 ясрляря аид тябягядян йапма вя даиряви габларын гырыглары, ямяк алятляри, бязяк яшйалары вя с. тапылмышдыр. Кремл яразисиндя шящярин эениш тиъари ялагялярини тясдиг едян чохсайлы сиккяляр ашкарланмышдыр. Кремлин ъ.-г. щиссясиндя олан 12–16 ясрляря аид гябиристанлыг тядгиг едилмишдир.


  1238 илин яввялляриндя Д. монголлар тяряфиндян талан олунмушдур. 1247 илдян Галич-Дмитров кнйазлыьынын, онун парчаланмасындан сонра (1280 вя 1334 илляр арасында) Дмитров кнйазлыьынын (тягр. 1360 илдя Бюйцк Москва кнйазлыьынын тяркибиня кечмишдир) мяркязляриндян бири иди. 13–15 ясрлярдя дяфялярля Гызыл Орданын щцъумларына мяруз галмышдыр. 1389 илдя Д. вя ятрафдакы нащийялярдян Дмитров кнйазлыьы йарадылмышдыр. 1462 илдян Дмит- ров кнйазлыьы Москва кнйазларынын щакимиййяти алтына кечмишдир. 15 яср – 16 ясрин биринъи йарысында Д. дуз, балыг вя тахыл тиъарятинин, 16 ясрдян ъилаланмыш керамика истещсалынын ири мяркязи иди; дулусчулуг, дямир емалы вя дямирчилик, зярэярлик мямулатларынын истещсалы инкишаф етмишди. 16 ясрин икинъи йарысында тиъарят йолларынын дяйишмясиля шящяр тяняззцля уьрады. 1708–1929 иллярдя Москва губ.-нын гяза шящяри олмуш, 1929 илдян Москва вил.-нин р-н мяркязидир.


  Шящярдя 15–16 вя 17–18 ясрляря аид килсяляр, 18–19 ясрляря аид ампир вя неоампир цслубларында аьаъдан тикилиляр (таъир евляри, маликаняляр вя с.) сахланылмышдыр.


  Шящярдя али тящсил мцяссисяляринин филиаллары, коллеъляр, тибб мяктяби; “Дмитров кремли” музей-горуьу (1918); драм вя ушаг театрлары; идман комплекси, стадион фяалиййят эюстярир.


  Кешикчи катерляр, хцсуси техникалар, дямир-бетон конструксийалар, гараж ава- данлыьы, трикотаж мямулатлары вя с. истещсал олунур. Дмитров чини з-ду Вербилки к.-ндядир.