Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DNEPR KÖMÜR HÖVZƏSİ

  Ukraynanın Jitomir, Vinnitsa, Kiyev, Çerkassı, Kirovoqrad, Zaporojye vә Dnepropetrovsk vil.-lәri hüdudlarında yerlәşir. Sah. 150 min km2-dir. Qonur kömürün kәşf olunmuş ehtiyatı 1987 mln. t-dur; bunun yalnız 930 mln. t-unun açıq üsulla istismarı mümkündür. 16 әsrdәn mәlumdur. Kömür hasilatı 1798 ildәn müәyyәn fasilәlәrlә aparılmışdır; hövzәnin planlı surәtdә mәnimsәnilmәsinә (açıq vә yeraltı üsullarla) 1946 ildәn başlanılmışdır. Paleogen yaşlı çöküntülәrdә 150-dәn yuxarı qonur kömür yatağı aşkar edilmişdir. Yataqlar Ukrayna qalxanının erozion-tektonik çökәkliklәri ilә әlaqәdardır. 5–160 m dәrinlikdә yatan azmeyilli kömürlü çöküntülәrin ümumi qalınlığı 100 m-әdәkdir. Orta qalınlıqları 1 vә 15 m olan iki kömür layı sәnaye әhәmiyyәtlidir. Kömürlәrin küllülüyü 14–28%, kükürdlülüyü 3–4%, nәmliyi 43–62%-dir. Yanarkәn 7–8 MC/kq istilik verir. Kömürlü çöküntülәrin sulaşması istismar şәraitini çәtinlәşdirir. İllik hasilat (2006) tәqr. 6 mln. t-dur (o cümlәdәn 4 mln. t açıq üsulla).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DNEPR KÖMÜR HÖVZƏSİ

  Ukraynanın Jitomir, Vinnitsa, Kiyev, Çerkassı, Kirovoqrad, Zaporojye vә Dnepropetrovsk vil.-lәri hüdudlarında yerlәşir. Sah. 150 min km2-dir. Qonur kömürün kәşf olunmuş ehtiyatı 1987 mln. t-dur; bunun yalnız 930 mln. t-unun açıq üsulla istismarı mümkündür. 16 әsrdәn mәlumdur. Kömür hasilatı 1798 ildәn müәyyәn fasilәlәrlә aparılmışdır; hövzәnin planlı surәtdә mәnimsәnilmәsinә (açıq vә yeraltı üsullarla) 1946 ildәn başlanılmışdır. Paleogen yaşlı çöküntülәrdә 150-dәn yuxarı qonur kömür yatağı aşkar edilmişdir. Yataqlar Ukrayna qalxanının erozion-tektonik çökәkliklәri ilә әlaqәdardır. 5–160 m dәrinlikdә yatan azmeyilli kömürlü çöküntülәrin ümumi qalınlığı 100 m-әdәkdir. Orta qalınlıqları 1 vә 15 m olan iki kömür layı sәnaye әhәmiyyәtlidir. Kömürlәrin küllülüyü 14–28%, kükürdlülüyü 3–4%, nәmliyi 43–62%-dir. Yanarkәn 7–8 MC/kq istilik verir. Kömürlü çöküntülәrin sulaşması istismar şәraitini çәtinlәşdirir. İllik hasilat (2006) tәqr. 6 mln. t-dur (o cümlәdәn 4 mln. t açıq üsulla).

  DNEPR KÖMÜR HÖVZƏSİ

  Ukraynanın Jitomir, Vinnitsa, Kiyev, Çerkassı, Kirovoqrad, Zaporojye vә Dnepropetrovsk vil.-lәri hüdudlarında yerlәşir. Sah. 150 min km2-dir. Qonur kömürün kәşf olunmuş ehtiyatı 1987 mln. t-dur; bunun yalnız 930 mln. t-unun açıq üsulla istismarı mümkündür. 16 әsrdәn mәlumdur. Kömür hasilatı 1798 ildәn müәyyәn fasilәlәrlә aparılmışdır; hövzәnin planlı surәtdә mәnimsәnilmәsinә (açıq vә yeraltı üsullarla) 1946 ildәn başlanılmışdır. Paleogen yaşlı çöküntülәrdә 150-dәn yuxarı qonur kömür yatağı aşkar edilmişdir. Yataqlar Ukrayna qalxanının erozion-tektonik çökәkliklәri ilә әlaqәdardır. 5–160 m dәrinlikdә yatan azmeyilli kömürlü çöküntülәrin ümumi qalınlığı 100 m-әdәkdir. Orta qalınlıqları 1 vә 15 m olan iki kömür layı sәnaye әhәmiyyәtlidir. Kömürlәrin küllülüyü 14–28%, kükürdlülüyü 3–4%, nәmliyi 43–62%-dir. Yanarkәn 7–8 MC/kq istilik verir. Kömürlü çöküntülәrin sulaşması istismar şәraitini çәtinlәşdirir. İllik hasilat (2006) tәqr. 6 mln. t-dur (o cümlәdәn 4 mln. t açıq üsulla).